Register bij regeling zaakstoedeling


Artikel 1 Omgevingskamer

De Omgevingskamer is belast met de behandeling van zaken op het gebied van het omgevingsrecht.

Artikel 2 Vreemdelingenkamer

De Vreemdelingenkamer is belast met de behandeling van zaken op het gebied van vreemdelingenrecht.

Artikel 3 Algemene kamer

De Algemene kamer is onder meer belast met de behandeling van zaken op het gebied van onderwijs, subsidie, toeslagen, schade en openbaarheid van documenten.

Artikel 5 Geheimhoudingskamer

Verzoeken om geheimhouding als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht worden behandeld door de geheimhoudingskamer.

Mr. N.H. (Nicolien) van den Biggelaar

Mr. E.J. (Eric) Daalder

Mr. J. Th. (Joop) Drop

Mr. A. (Aldo) Kuijer

Mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt

Artikel 6 Wrakingskamer

Verzoeken om wraking worden behandeld door een meervoudige wrakingskamer.

De vaste kern van de wrakingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt gevormd door Mr. P.H.A. (Peter) KnolMr. J.Th. (Joop) Drop en Mr. B. Meijer. Naast deze drie leden kan de wrakingskamer ook worden voorgezeten door een van de leden die zijn aangewezen in artikel 9 van deze regeling. Alle andere leden van de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen lid zijn van de wrakingskamer. Mr. P.H.A. (Peter) Knol heeft een coördinerende rol.

Artikel 7 Verschoningskamer

Verzoeken om verschoning worden behandeld door een meervoudige verschoningskamer.
De vaste kern van de verschoningskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt gevormd door Mr. E.A. Minderhoud (voorzitter) en Mr. J. Th. (Joop) Drop (plaatsvervangend voorzitter). Naast deze twee leden kan de verschoningskamer worden voorgezeten door een van de leden die zijn aangewezen in artikel 9 van deze regeling. Alle andere leden van de Afdeling bestuursrechtspraak kunnen lid zijn van de verschoningskamer.

Artikel 8 In behandeling nemen van zaken

  1. Een meervoudige kamer neemt de zaken in behandeling die bij de Afdeling bestuursrechtspraak aanhangig worden gemaakt, tenzij bij wet anders is bepaald.
  2. Elke unit heeft een vooronderzoekskamer met een vaste samenstelling, geleid door de voorzitter van die unit. Deze kamer verricht het vooronderzoek. De vaste vooronderzoekskamer kan het vooronderzoek overdragen aan een andere vooronderzoekskamer. Bij het sluiten van het vooronderzoek beslist de (vaste) vooronderzoekskamer dat een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer de zaak verder behandelt.
  3. Een vooronderzoekskamer kan, in afwijking van het tweede lid, derde volzin, van dit artikel, bepalen dat al tijdens het vooronderzoek een aanhangige zaak ter verdere behandeling wordt verwezen naar een enkelvoudige of grote kamer.

Artikel 9 Lid van de enkelvoudige en voorzitter van de meervoudige kamer

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wijst leden van de Afdeling bestuursrechtspraak aan voor de behandeling van zaken als lid van een enkelvoudige kamer of voorzitter van een meervoudige kamer.

Omgevingskamer

Vreemdelingenkamer

Algemene kamer

Artikel 10 Verzoeken om voorlopige voorziening

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wijst leden van de Afdeling bestuursrechtspraak aan die verzoeken om een voorlopige voorziening behandelen.

Artikel 11 Vereenvoudigde behandeling en verzet

  1. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wijst leden van de Afdeling bestuursrechtspraak aan die zaken behandelen die met toepassing van artikel 8:54 en 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht worden afgedaan.
  2. Een zaak waarin verzet is gedaan tegen een uitspraak op grond van artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt behandeld door leden die de uitspraak waartegen verzet is gedaan, niet hebben gedaan.

Artikel 12 Herziening van uitspraken

Een verzoek om herziening van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt behandeld door een kamer waarvan het lid of de leden de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht, niet hebben gedaan. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.

Herzieningsverzoeken van uitspraken uit de Omgevingskamer worden behandeld door de leden die in artikel 1 van de regeling zijn aangewezen én die niet betrokken zijn bij de uitspraak.

Herzieningsverzoeken van uitspraken uit de Vreemdelingenkamer worden behandeld door de leden die in artikel 2 van de regeling zijn aangewezen én die niet betrokken zijn bij de uitspraak.

Herzieningsverzoeken van uitspraken uit de Algemene kamer worden behandeld door de leden die in artikel 3 van de regeling zijn aangewezen én die niet betrokken zijn bij de uitspraak.