Wet open overheid


De Wet open overheid (Woo) regelt vanaf 1 mei 2022 de toegang tot informatie van publiek belang. Het doel van de Woo is om de overheid en overheidsinformatie transparanter te maken. De wet geldt ook voor informatie van de Raad van State, behalve voor informatie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dus u kunt bijvoorbeeld geen dossierstukken opvragen van bestuursrechtelijke procedures. Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Actieve openbaarmaking

De Raad van State maakt zelf al veel informatie actief openbaar. Zo vindt u op deze website jaarverslagen, algemene regelingen en publicaties van de Raad van State. Ook publiceert de Raad van State sinds 2000 alle adviezen van de Afdeling advisering, met daarbij de reactie van de regering op het advies (het zogenoemde nader rapport). Ook de teksten van (wets)voorstellen waarover de Afdeling advisering heeft geadviseerd, worden gepubliceerd.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

U kunt zelf ook informatie opvragen. Dat doet u via een Woo-verzoek. We vragen u hiervoor het formulier op deze website in te vullen. Dan weet u zeker dat u de gewenste gegevens hebt ingevuld. Maar u kunt dit ook per post of telefonisch doen. Het is belangrijk dat u zo precies mogelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen. Het moet gaan om informatie die is vastgelegd in documenten die zich bij Raad van State bevinden.

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Nadat u uw verzoek hebt ingediend, sturen we u een ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging van ons ontvangen, neem dan contact op met het  Woo-punt. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, wordt besloten of aan uw verzoek kan en mag worden voldaan. De Woo kent bepaalde uitsluitingsgronden, zoals de ‘eenheid van de Kroon’, de veiligheid van de staat en bijzondere persoonsgegevens. Ook informatie over het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak is uitgesloten. Als uw verzoek om informatie omvangrijk en gecompliceerd is, kan de termijn om te beslissen met twee weken worden verlengd. Kan en mag de Raad van State ingaan op uw Woo-verzoek? Dan publiceert de Raad van State dit besluit en de achterliggende documenten ook op de website.

Een Woo-verzoek per brief of telefoon

Doet u uw verzoek liever niet via het formulier op de website? Dan kunt u dat ook per brief of via de telefoon doen. Zorg er dan voor dat u in uw brief of via de telefoon zo duidelijk en concreet mogelijk het onderwerp van uw Woo-verzoek aangeeft, en om welke en wat voor soort informatie en over welke periode uw verzoek gaat.

Raad van State 
o.v.v. Woo-verzoek 
Postbus 20019 
2500 EA  Den Haag
Telefoonnummer: 070  - 426 42 51

Vragen?

Wilt u (nog) geen Woo-verzoek indienen, maar hebt u een vraag over de beschikbaarheid van bepaalde informatie of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer: 070 - 426 42 51.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar indienen.
Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (het is hierbij raadzaam om de datum, het kenmerk en het onderwerp van het besluit te vermelden);
  • waarom u daar bezwaar tegen maakt;
  • uw naam, postadres en e-mailadres (en eventueel uw telefoonnummer);
  • uw handtekening.

Als u documenten hebt die uw bezwaarschrift ondersteunen, kunt u die aan uw bezwaarschrift toevoegen.

Onderteken het bezwaarschrift en stuur dit naar:

Raad van State
t.a.v. adviseur bezwaren Woo
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Beslissing op bezwaar

Adviseur bezwaren Woo is staatsraad mr. G.J.H. Houtzagers. Plaatsvervanger adviseur bezwaren Woo is staatsraad mr. R.J.M. van den Tweel. De adviseur onderzoekt namens de secretaris eerst of het bezwaarschrift informeel kan worden afgehandeld. Bij een formele behandeling wordt de bezwaarmaker gehoord en brengt de adviseur advies uit aan de secretaris, die vervolgens beslist op het bezwaar. Deze beslissingen op bezwaar worden ook op deze website gepubliceerd. Zie verder het reglement voor de behandeling van bezwaarschriften.