Advisering


Waarover adviseert de Afdeling advisering?

  • Alle wetsvoorstellen die de regering naar de Tweede Kamer stuurt;
  • Alle algemene maatregelen van bestuur;
  • Alle goedkeuringswetten voor internationale verdragen;
  • Miljoenennota en onteigeningsbesluiten*;
  • Initiatiefwetsvoorstellen van één of meer leden van de Tweede Kamer.

Verder kan de Afdeling advisering ook ongevraagd advies geven aan regering en parlement, dus zonder dat er een concreet wetsvoorstel voorligt. Dat gebeurde bij een advies over rechtsbescherming bij bestuurlijke boetes en een advies over digitalisering bij de overheid. De Afdeling advisering brengt niet vaak ongevraagd advies uit.

Ten slotte kan de Afdeling advisering op verzoek van de regering, en de Eerste en Tweede Kamer ook zogenoemde voorlichting geven over algemene zaken die betrekking hebben op wetgeving en bestuur. Een bekend voorbeeld hiervan is de voorlichting over de toekomst van de euro.

De Raad van State van het Koninkrijk

Op basis van het Statuut voor het Koninkrijk treedt de Afdeling advisering ook op als Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. Hierin zitten de leden van de Afdeling advisering plus drie extra leden, aangewezen door de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De zaken bij de Raad van State van het Koninkrijk gaan over wetgeving en regels die de vier landen binnen het Koninkrijk raken. Denk hierbij aan rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen.

Werkwijze

Hoe komt een wetgevingsadvies van de Afdeling advisering tot stand en wat gebeurt er vervolgens mee?

Beoordelingskader

De Afdeling advisering toetst voorstellen aan de hand van een beoordelingskader dat uit vier onderdelen bestaat.

Adviezen zoeken

Op zoek naar een advies? Lees hier waar u die kunt vinden.

(*) Bij onteigeningsbesluiten toetst de Afdeling advisering onder meer de volgende elementen: de grondslag van de onteigening, het verzoek, stukken in het onteigeningsdossier, formele punten (belanghebbendheid, publicatievereisten), inhoudelijke punten (publiek belang, urgentie, noodzaak), de zienswijzen van belanghebbenden en of en hoe er minnelijk overleg is geweest.