Sinds 1 januari 2014 houdt de Afdeling advisering van de Raad van State toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels. Deze taak vloeit voort uit het Stabiliteitsverdrag dat 25 EU-lidstaten in 2012 hebben gesloten.

Een belangrijk doel van het Stabiliteits- en Groeipact en het Stabiliteitsverdrag is het versterken van de begrotingsdiscipline. De Europese begrotingsdoelstellingen zijn in Nederland in de Wet houdbare overheidsfinanciën opgenomen. In de Europese begrotingsregels is bepaald dat er in elke lidstaat een onafhankelijke instantie is die toezicht houdt op de naleving van Europese begrotingsregels. In Nederland is dat dus de Afdeling advisering.

Taak

De Afdeling advisering toetst of de ontwerpbegroting voldoet aan de Europese begrotingsafspraken. Zij maakt daarbij onder meer gebruik van de ramingen van het Centraal Planbureau. Dit voorkomt dat de Afdeling advisering eigen analyses en berekeningen moet maken. De beoordeling als toezichthouder moet niet worden verward met het traditionele advies over de Miljoenennota dat de Raad van State al meer dan honderd jaar uitbrengt.

Rapportages

Twee of drie keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. Dit doet zij in het voor- en najaar. Door op deze momenten te rapporteren, sluit de Afdeling advisering aan bij de belangrijkste momenten in het begrotingsproces, zowel nationaal als Europees. De rapportage in het voorjaar betreft een beoordeling van het zogenoemde Stabiliteitsprogramma dat de regering vóór 1 mei aan de Europese Commissie en de Raad van Ministers moet uitbrengen. De Afdeling advisering biedt de rapportages aan de regering en de Europese instanties aan. De regering zendt de rapportages aan de Tweede Kamer.

Rapportages Begrotingstoezicht

Twee of drie keer per jaar brengt de Afdeling advisering een rapportage uit in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Werkafspraken

De Afdeling advisering heeft met het ministerie van Financiën en met het Centraal Planbureau werkafspraken gemaakt over het onafhankelijk begrotingstoezicht.

Expertisekring Begrotingstoezicht

De vice-president van de Raad van State heeft een Expertisekring Miljoenennota/Onafhankelijk begrotingstoezicht ingesteld.

Netwerk van Europese begrotingsautoriteiten

De Afdeling advisering maakt ook deel uit van het Europese netwerk van onafhankelijke begrotingsautoriteiten.