Privacyverklaring


De Raad van State verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om onze wettelijke taak en publieke functie uit te voeren of om een dienst te verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat doet de Raad van State met uw persoonsgegevens?

Voor de behandeling van rechtszaken verwerken wij persoonsgegevens. Deze zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen moeten persoonsgegevens verstrekken aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

Daarnaast verwerkt de Raad van State persoonsgegevens voor personele zaken, voor evenementen en dienstverlenende taken. Bijvoorbeeld als u een brochure of publicatie van ons wilt ontvangen. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld solliciteert op een functie bij de Raad van State. De Raad van State gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Waarom verwerkt de Raad van State uw persoonsgegevens?

De Raad van State verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen op grond van een wettelijke verplichting of om een taak van algemeen belang te vervullen die in de wet is vastgelegd. In sommige gevallen verwerken wij gegevens op basis van uw toestemming, een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.

Wisselt de Raad van State uw persoonsgegevens uit met anderen?

De Afdeling bestuursrechtspraak deelt in het kader van een bestuursrechtelijke procedure gegevens met procespartijen en professionele partijen die een rol spelen in het proces. Dat moet zij doen op grond van artikel 8:39 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat dat de griffier de stukken die op de zaak betrekking hebben – dus ook stukken waarin privacygevoelige gegevens staan – aan partijen zendt, tenzij de Afdeling bestuursrechtspraak naar aanleiding van een verzoek om geheimhouding of beperkte kennisneming anders beslist (artikelen 8:29 en 8:32 van de Awb). Zo'n verzoek om geheimhouding moet afzonderlijk en schriftelijk worden gedaan en gemotiveerd. Ook biedt de Raad van State journalisten op de dag van de rechtszitting inhoudelijke zittingsinformatie over concrete zaken. Meer hierover leest u op deze pagina.

Voor de dienstverlenende taken wisselt de Raad van State geen persoonsgegevens uit met andere instanties. De Raad van State gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij de verdere verwerking ervan volgens de AVG niet als onverenigbaar met het oorspronkelijke doel wordt beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als gegevens verder worden verwerkt met het oog op archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval vindt de verdere verwerking pas plaats, nadat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw privacyrechten te beschermen.

Met organisaties die – in opdracht van de Raad van State – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Raad van State blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoelang bewaart de Raad van State uw persoonsgegevens?

De Raad van State bewaart uw persoonsgegevens volgens de regels uit de Archiefwet 1995. Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart de Raad van State de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Hoe beveiligt de Raad van State uw persoonsgegevens?

De Raad van State heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. De Raad van State volgt daarbij in ieder geval de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.

Wat doet de Raad van State met persoonsgegevens in Mijn Zaak?

Voor de behandeling van rechtszaken waarin via Mijn Zaak, het digitaal portaal van de Afdeling bestuursrechtspraak, wordt geprocedeerd, verwerken wij dezelfde gegevens als in niet-digitale zaken. De gegevens die u invult in het digitaal portaal, gebruikt de Raad van State alleen voor het doel waarvoor u ze invult. Deze gegevens worden met passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd. De Raad van State legt handelingen (datum, tijdstip, soort handelingen) en andere gebeurtenissen in het digitaal portaal vast om:

  • de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van het digitaal portaal te garanderen;
  • bij een storing de toegang tot uw persoonsgegevens tijdig te herstellen; en
  • te kunnen beoordelen of de termijnoverschrijding verschoonbaar is, wanneer een partij in een digitale rechtszaak deze termijn overschrijdt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten als de Raad van State uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de Raad van State.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de Raad van State te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn die de Raad van State van u heeft.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om – vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een taak van algemeen belang of als de Raad van State meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de Raad van State om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

N.B.: Beperking van uw privacyrechten Als uw verzoek betrekking heeft op een rechtszaak, dan zijn uw rechten beperkt. De inhoudelijke behandeling van persoonsgegevens tijdens de rechtszaak berust bijvoorbeeld niet op toestemming, dus die kunt u ook niet intrekken. Ook is het niet mogelijk na afloop van de rechtszaak met een beroep op uw privacyrechten te vragen om inhoudelijke gegevens en gestelde feiten die zijn gedeeld tijdens de rechtszaak te corrigeren of u daartegen te verzetten.

Verzoeken

Wilt u van een van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u met dit formulier (doc, 60 kB) een verzoek indienen. De Raad van State mag op basis van dit formulier alleen informatie verstrekken over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens en niet die van anderen. Het ingevulde formulier print u uit en stuurt u naar:

Raad van State
t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet de Raad van State zeker weten wie u bent. Zo voorkomt de Raad van State dat uw gegevens aan iemand anders worden gegeven of ten onrechte worden gewijzigd. Een medewerker van de Raad van State zal per brief of telefoon contact met u opnemen en u vragen een afspraak te maken om u aan de receptie van de Raad van State in Den Haag te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien u aantoonbaar niet in staat bent hieraan te voldoen, dan wordt naar een passende oplossing gezocht. Nadat u zich heeft gelegitimeerd, wordt uw verzoek in behandeling genomen. De Raad van State behandelt uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens in een bestuursrechtelijke procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak en/of met de daarover genomen beslissing, dan kunt u met dit formulier (doc, 49 kB) schriftelijk een klacht indienen. Het ingevulde formulier kunt u uitprinten en opsturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van de Raad van State op bovengenoemd adres.

Meer informatie over de wijze waarop uw verzoek en/of klacht wordt behandeld vindt u in de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges (pdf, 48 kB).
In deze regeling staan onder meer de werkwijze en de samenstelling van de AVG-commissie die advies uitbrengt over de afdoening van dit soort klachten. De AVG-commissie is samengesteld uit leden van de drie bestuursrechtelijke colleges: mr. E.J. Daalder en mr. F.D. van Heijningen (Afdeling bestuursrechtspraak), mr. J.S. van der Kolk en mr. J. Brand (Centrale Raad van Beroep) en mr. R.C. Stam en mr. J.L. Verbeek (College van Beroep voor het bedrijfsleven).

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Raad van State, maar heeft deze klacht geen betrekking op een bestuursrechtelijke procedure? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Functionaris voor gegevensbescherming

De Raad van State heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de Raad van State persoonsgegevens verwerkt volgens de wet. De functionaris voor gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres: FG@raadvanstate.nl.

Anonimiseren van persoonsgegevens in uitspraken

De Raad van State publiceert uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak op zijn website. Hierbij past de Raad van State de anonimiseringsrichtlijnen toe die alle rechtscolleges in Nederland hanteren. Deze richtlijnen schrijven voor welke gegevens de rechtscolleges moeten anonimiseren. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens van natuurlijke personen worden geanonimiseerd. Als u van mening bent dat er persoonsgegevens in een uitspraak staan die geanonimiseerd hadden moeten worden, dan kunt u een mail sturen naar de afdeling Communicatie: voorlichting@raadvanstate.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring van de Raad van State kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. Op onze website staat altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in april 2019.

Cookies op Raadvanstate.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze bevatten geen persoonsgegevens zonder dat daar ondubbelzinnige en expliciete toestemming voor is gegeven. Meer informatie ...