Regelingen


Gedragsregels voor staatsraden

Deze gedragsregels gelden voor de vice-president, leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst van de Raad van State.

Aanvullende procesregeling in verband met maatregelen COVID-19

Deze procesregeling is een aanvulling op de bestaande procesregelingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze aanvulling is nodig in verband met de COVID-19-maatregelen.

Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen

Deze gedragscode geldt voor deskundigen die de Afdeling bestuursrechtspraak heeft benoemd.

Huisregels

Om iedereen een plezierige en veilige omgeving te kunnen bieden, gelden bij de Raad van State de volgende huisregels.

Klachtenregeling Afdeling bestuursrechtspraak

In deze klachtenregeling staat hoe u een klacht kan indienen over de Afdeling bestuursrechtspraak.

Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014

Deze regeling beschrijft de uitgangspunten van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van zaken.

Procesregeling vreemdelingenzaken

Hierin staan de uitgangspunten van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de behandeling van vreemdelingenzaken.

Professionele standaarden voor de hoogste bestuursrechterlijke colleges

De professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen, opgesteld door rechters voor rechters. De professionele standaarden bevatten gedragsnormen en werkafspraken.

Regeling werkzaamheden Afdeling advisering 2021

De Raad van State bepaalt zijn interne organisatie en werkwijze grotendeels zelf. Deze Regeling werkzaamheden Afdeling advisering 2021 werkt de organisatie en werkwijze uit.

Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak

Deze regeling geeft inzicht hoe de toedeling van zaken plaatsvindt binnen de Afdeling bestuursrechtspraak. Aan de regeling is een register verbonden. Het register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges

In deze regeling staan onder meer de werkwijze en de samenstelling van de AVG-commissie die advies uitbrengt over de afdoening van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

Wrakings- en verschoningsregeling

Dit is de gezamenlijke wrakings- en verschoningsregeling van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.