Volmachtregister


De Raad van State kan overeenkomsten sluiten of andere rechtshandelingen verrichten die gevolgen hebben voor de buitenwereld. De Raad wordt daarbij vertegenwoordigd door personen die namens de organisatie kunnen handelen. Het is van belang dat buitenstaanders weten met wie zij daarbij te maken hebben: wie bevoegd is om de Raad te vertegenwoordigen. Dit volmachtregister is bedoeld om daarover duidelijkheid te bieden.

De Comptabiliteitswet 2016 bepaalt dat de Raad van State belast is met het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe gevoerde administraties.

Om aan deze taak uitvoering te geven heeft de vice-president het Organisatiebesluit van de Raad van State 2020 (pdf, 694 kB) vastgesteld. Daarin wordt de ambtelijke hoofdstructuur van de Raad van State beschreven, met de secretaris, vier directeuren en een bestuursraad.

Dit is uitgewerkt in het Gewijzigd volmachtbesluit secretaris Raad van State 2020 (pdf, 616 kB), eveneens een besluit van de vice-president. Hierin is bepaald dat de secretaris en de directeuren budgethouder zijn voor hun eigen taken, dat zij volmacht hebben om voor hun dienstonderdeel beslissingen te nemen en handelingen te verrichten, en dat de secretaris bevoegd is namens de vice-president beslissingen te nemen over personeel, informatieverstrekking, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting (“PIOFAH”).

Dit is nog weer nader uitgewerkt in een besluit van de vice-president tot vaststelling van de tekenbevoegdheid en de procuratie binnen de Raad van State (pdf, 331 kB). Hierin krijgen de secretaris, de directeuren en het hoofd afdeling Personeel en Organisatie de bevoegdheid om namens de vice-president besluiten te nemen, stukken af te doen en uitgaande brieven te ondertekenen (tekenbevoegdheid). Tevens is bepaald tot welke geldbedragen zij financiële verplichtingen kunnen aangaan (“procuratie”). Het hoofd Financiële en Economische Zaken is aangewezen als kasbeheerder.

Afzonderlijke vermelding verdient het besluit van de vice-president waarin hij machtiging verleent aan de directeur van P-Direkt (pdf, 234 kB) om feitelijke handelingen te verrichten voor de dienstverlening van P-Direkt aan de Raad van State, en om daartoe persoonsgegevens te verwerken. P-Direct is een baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die personeelszaken en salarisbetalingen uitvoert voor medewerkers van de Raad van State.