Besluit mandaatverlening Wet open overheid


DE RAAD VAN STATE,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht,

Artikel 1. Besluiten op basis van de Wet open overheid

De bevoegdheid van de Raad van State om te beslissen:

  • op een verzoek om informatie in de zin van de Wet open overheid, en
  • over het openbaar maken van informatie uit eigen beweging,

wordt gemandateerd aan directeur Bestuursondersteuning.

Artikel 2. Besluiten in bezwaar

De bevoegdheid van de Raad van State om te beslissen op bezwaar tegen een besluit in de zin van de Wet open overheid wordt gemandateerd aan de secretaris van de Raad van State.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2022.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaatverlening Wet open overheid Raad van State.

Artikel 5. Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.