Adviezen zoeken


Op zoek naar adviezen vanaf 2000?

Op de website van de Raad van State zijn alle adviezen van de Afdeling advisering te vinden die sinds 1 januari 2000 openbaar zijn gemaakt. Naast de volledige tekst van het advies, is hier ook de tekst te vinden van de ontwerpregeling zoals die voor advies aan de Afdeling advisering is voorgelegd.

Op zoek naar adviezen van vóór 2000?

  • Adviezen vanaf mei 1980 tot nu zijn te vinden via de website voor officiële bekendmakingen. Selecteer documentsoort ‘Kamerstukken’ om adviezen te vinden over wetsvoorstellen, verdragen en voorlichtingen.
  • Adviezen over algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) werden vanaf mei 1980 tot en met juni 2009 gepubliceerd in het Bijvoegsel van de Staatscourant. Dit was een papieren uitgave die grotendeels niet gedigitaliseerd is. Bijvoegsels van de Staatscourant zijn te raadplegen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de universiteitsbibliotheken van Leiden, Utrecht, Rotterdam en Tilburg.
  • Sinds juli 2009 worden adviezen over amvb’s gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Die is ook te raadplegen via de website voor officiële bekendmakingen. Selecteer documentsoort ‘Staatscourant’; rubriek ‘Adviezen Raad van State’. Uiteraard zijn adviezen over amvb’s die sinds juli 2009 zijn gepubliceerd ook op de website van de Raad van State te vinden.

Op zoek naar adviezen van vóór mei 1980?

  • Adviezen van de Raad van State van vóór mei 1980 werden in de regel niet openbaar gemaakt. Deze adviezen zijn dus ook niet gepubliceerd, maar wel te raadplegen bij het Nationaal Archief in Den Haag.
  • Enkele grotere adviezen van vóór 1980 zijn wel openbaar gemaakt en gepubliceerd. Bijvoorbeeld de adviezen die de Raad van State uitbracht over de Grondwetsherziening 1983. Die zijn via de website voor historische officiële bekendmakingen terug te vinden.