Afdeling bestuursrechtspraak


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit leden en staatsraden. Sinds 1 januari 2024 is mr. Rosa Uylenburg voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak is verdeeld in drie juridische kamers: de Omgevingskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Zij zijn zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Elke kamer bestaat uit vaste leden en plaatsvervangende leden. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan leden die niet in een bepaalde kamer zijn ingedeeld, aanwijzen voor een zitting van die kamer. Bijvoorbeeld in geval van een zogenoemde 'combinatiezitting'. Hierbij worden zaken uit verschillende kamers gecombineerd op zitting behandeld. De aanwijzing geldt ook voor zaken die de Afdeling bestuursrechtspraak buiten zitting afdoet. Verder kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak leden aanwijzen om verzoeken om een voorlopige voorziening te behandelen.

Staatsraden Afdeling bestuursrechtspraak

Regeling toedeling zaken van de Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een regeling vastgesteld over de interne toedeling van zaken. Zij komt hiermee tegemoet aan de eis dat een rechtscollege inzicht moet bieden in de toedeling van zaken aan rechters. Deze toedeling moet zo transparant mogelijk zijn.

Regeling is nadere invulling van de wet

De Algemene wet bestuursrecht regelt dat de zaken die bij de Afdeling bestuursrechtspraak aanhangig worden gemaakt, worden behandeld door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer. Maar de wet regelt niet op welke manier de toedeling van zaken aan deze kamers en aan individuele staatsraden gebeurt. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak daarover zelf regels opgesteld.

Register

Bij de regeling hoort een register. Dit register bevat informatie over de inrichting en samenstelling van de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarin staat in welke hoedanigheid staatsraden kunnen optreden en welk type zaken aan hen kan worden toebedeeld. Hierboven staat van alle staatsraden een korte omschrijving van hun loopbaan en van hun huidige nevenfuncties. Partijen kunnen zich zo een beeld vormen van de expertise en achtergrond van de staatsraden die hun zaak behandelen.

Bekijk hier de regeling van de toedeling van zaken

Raadpleeg hier het register