Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. Over 2022 ontving de Raad van State 28 Woo-verzoeken. In het verslagjaar ontving de Raad een stuk minder verzoeken, namelijk zeventien. Dat is ook te verklaren. Veel Woo-verzoeken over 2022 gingen over het opvragen van (oude) adviezen van de Afdeling advisering. In juni 2022 heeft de Raad van State naar aanleiding van een Woo-verzoek al deze ‘oude’ nog niet gepubliceerde adviezen in één keer openbaar gemaakt. Verder maakt de Afdeling advisering sinds de inwerkingtreding van de Woo haar eigen adviezen binnen twee weken na vaststelling openbaar door ze op de website van de Raad van State te publiceren.

Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Voor de inwerkingtreding van de Woo werd een advies namelijk pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend, een Tweede Kamerlid het advies aan de Tweede Kamer stuurde of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt.

Van de zeventien Woo-verzoeken over 2023 heeft de Raad van State er drie extern doorgezonden (naar een ministerie, een gemeente en een rechtbank) en ging één verzoek over een advies van de Afdeling advisering. Zeven verzoeken gingen over een lopende of afgesloten procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak, waarvoor op grond van artikel 2.2, lid 1, onder d, van de Woo een wettelijke uitzondering geldt. De zeven Woo-verzoeken die de Raad inhoudelijk heeft afgedaan, gingen onder meer over de bestuurskosten en documenten die zich bij of onder de Raad van State bevonden over integriteitsschendingen. In 2023 werd één bezwaarschrift ontvangen en afgedaan, in het jaar daarvoor waren dat drie bezwaarschriften. Verder gingen twee Woo-verzoekers, van wie het verzoek geheel of gedeeltelijk was afgewezen, in beroep bij de rechtbank. De rechtbanken deden in het verslagjaar uitspraak en de verzoekers zijn in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De Raad van State publiceert alle verzoeken, besluiten en beslissingen op bezwaar op grond van de Wet open overheid op zijn website. De Raad weet een Woo-verzoek in het algemeen binnen de gestelde termijnen af te handelen.