Productie en doorlooptijden

In 2023 was het aanbod aan nieuwe zaken ongeveer 10.300. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2023 ongeveer 9.300 zaken afgedaan. De instroom en de uitstroom van zaken waren hoger dan in het jaar daarvoor.

Sinds 2021 laat de instroom van zaken in de Omgevingskamer een sterk stijgende trend zien. In 2023 is de instroom met ongeveer 2.700 zaken op dit hoge niveau gebleven. De instroom van zaken in de Algemene kamer en Vreemdelingenkamer in 2023 is met 10% gestegen ten opzichte van de instroom in 2022. Daardoor is in alle drie de kamers het aantal lopende zaken toegenomen.

De gemiddelde doorlooptijd van zaken in 2023 is 30 weken. Daarmee is de gemiddelde doorlooptijd in weken in alle drie de kamers toegenomen.

Dat de doorlooptijden zijn opgelopen is onder meer het gevolg van een groot tekort aan juristen binnen de directie Bestuursrechtspraak. Dat tekort staat tegenover een nu al drie jaar achter elkaar bestaande hoge instroom van zaken en een stijgende complexiteit van de zaken. In het vorige jaarverslag was al aangegeven dat er rekening mee moest worden gehouden dat in 2023 de doorlooptijden zouden oplopen. Die verwachting is helaas uitgekomen. Ook in 2024 heeft de directie Bestuursrechtspraak een groot aantal vacatures voor juristen. Omdat de arbeidsmarkt krap is en nieuwe juristen eerst een interne opleiding volgen, is helaas nog niet te voorzien dat de capaciteit van de juristen snel op het vereiste niveau zal zijn. Dat betekent dat de doorlooptijden ook in 2024 waarschijnlijk hoog blijven. Om de doorlooptijden niet verder te laten stijgen en hopelijk iets te laten dalen, zal in 2024 projectgewijs worden gewerkt aan het zo efficiënt mogelijk afdoen van zaken.

Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden staat in het onderdeel ‘Bestuursrechtspraak in cijfers (pdf, 936 kB)’. Op deze website staat ook het jurisprudentieoverzicht met samenvattingen van de uitspraken die in 2023 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jurisprudentie.