Artikel 45 van de Wet op de Raad van State verplicht de Afdeling bestuursrechtspraak een klachtenregeling te hebben. De afdelingen 9.1.1 en 9.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op de klachtenregeling. De Klachtenregeling Afdeling bestuursrechtspraak staat op de website van de Raad van State.

In 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 9.300 zaken afgedaan. Vijftig mensen hebben het afgelopen jaar in meer of minder duidelijke bewoordingen in mail of brief ongenoegen geuit over onderwerpen gerelateerd aan een rechtszaak. Het grootste deel hiervan ging over inhoudelijke kritiek op beslissingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat zag zowel op uitspraken, op beslissingen over de orde op de zitting als op procedurele beslissingen. Voorbeelden van procedurele beslissingen zijn bijvoorbeeld beslissingen op beroepen op betalingsonmacht of op verzoeken om uitstel of proces-verbaal. Een klacht kan niet gaan over deze rechterlijke beslissingen. De wet sluit dat uit.

Sommige brieven die als klacht geformuleerde zijn, konden worden aangemerkt als (hoger)beroepschriften of verzoeken die in het kader van een lopende procedure konden worden ingebracht. Deze klachten zijn overgedragen aan de behandelend kamer.

In een paar gevallen was de klacht gegrond. Zo was er sprake van een per vergissing gearchiveerde nog openstaande procedure. Een andere klacht zag op de situatie dat een partij ten onrechte niet was geïnformeerd over uitstel van een zitting. In weer een andere procedure was er door een misverstand bij de ondersteuning sprake van late doorzending van stukken. Ook was er in een enkel geval sprake van het ten onrechte uitblijven van een reactie en van onduidelijke communicatie. Een aantal briefschrijvers beklaagt zich over de communicatie over (uitstel van) de uitspraaktermijn, de te verwachten datum van de uitspraak en de voortgang van de procedure.

De Afdeling bestuursrechtspraak probeert te leren van de opmerkingen en klachten. Er is voortdurend aandacht voor goede communicatie met procespartijen. De correspondentie wordt regelmatig door een deskundige, interne commissie kritisch bekeken op inhoud en duidelijk taalgebruik. De Afdeling bestuursrechtspraak blijft voortdurend werken aan het verbeteren van de kwaliteit en aan het vertrouwen in de rechtspraak.