Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. In voorbereiding daarop werd bij de Raad van State in april een Woo-punt ingericht waar Woo-verzoeken binnenkomen en worden behandeld, en waar vragen van collega’s worden beantwoord. In het Besluit mandaatverlening Wet open overheid is bepaald dat de bevoegdheid om te beslissen op een Woo-verzoek is gemandateerd aan directeur Bestuursondersteuning en dat de secretaris beslist op bezwaar tegen een Woo-besluit.

De Raad van State ontving in het verslagjaar 28 Woo-verzoeken. Veelal werd hierin om informatie van adviezen gevraagd. Aan de meeste verzoeken kon gehoor worden gegeven. In enkele gevallen ging het verzoek over informatie van de Afdeling bestuursrechtspraak waaraan niet kon worden voldaan. In artikel 2.2, lid 1, onder d, van de Woo is namelijk bepaald dat de wet niet van toepassing is op de Afdeling bestuursrechtspraak. Op een paar verzoeken na konden de Woo-verzoeken binnen de termijn van vier weken worden beantwoord; in een aantal gevallen was een verdaging van twee of vier weken nodig. In 2022 kwamen drie bezwaarschriften binnen op Woo-besluiten. Deze procedures liepen eind 2022 nog. De Raad publiceert de Woo-verzoeken en de besluiten op Woo-verzoeken op zijn website.

Verder maakt de Afdeling advisering sinds 1 mei 2022 haar eigen adviezen binnen twee weken na vaststelling openbaar door ze op de website van de Raad van State te publiceren. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Tot 1 mei werd een advies namelijk pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend, een Tweede Kamerlid het advies aan de Tweede Kamer stuurde of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Ook zijn er naar aanleiding van een Woo-verzoek 125 ‘oude’ adviezen openbaar gemaakt over (initiatief)wetsvoorstellen die tussen januari 2000 en mei 2022 waren vastgesteld, maar nog niet openbaar waren gemaakt door de regering of Tweede Kamerleden. Tot slot zijn er in 2022 verschillende stappen gezet om de overbrenging van oude adviezen tussen 1914-1990 voor te bereiden naar het Nationaal Archief.