Productie en doorlooptijden

In 2022 was het aanbod aan nieuwe zaken ongeveer 9.700. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2022 bijna 8.700 zaken afgedaan. De gemiddelde doorlooptijd van zaken is 26 weken, dat is hoger dan de gemiddelde doorlooptijd in de jaren daarvoor. Naast de stijgende moeilijkheidsgraad van veel zaken is dat mede een gevolg van een groot tekort aan juristen bij de directie Bestuursrechtspraak. Het aantal juristen in dienst in het verslagjaar is fors minder dan het aantal dat nodig was om de zaken te kunnen behandelen. De in het jaarverslag 2021 uitgesproken verwachting dat rekening moest worden gehouden met beperkte afdoeningscapaciteit en daardoor oplopende doorlooptijden, is helaas uitgekomen. Ook in 2023 heeft de directie Bestuursrechtspraak een groot aantal vacatures voor juristen. Gelet op de personele onderbezetting en de krapte op de arbeidsmarkt zullen de verhoogde doorlooptijden zich waarschijnlijk ook dit jaar blijven voordoen.

In het jaarverslag 2021 is vermeld dat de instroom van zaken in de Omgevingskamer een sterk stijgende trend liet zien; plus 25% ten opzichte van 2020. In 2022 is de instroom van omgevingsrechtelijke zaken op dit hoge niveau gebleven. De instroom van zaken in de Algemene kamer nam in 2022 met bijna 15% toe ten opzichte van de instroom in 2021. Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden staat in het onderdeel ‘Bestuursrechtspraak in cijfers’. Daar vindt u ook het jurisprudentieoverzicht met samenvattingen van de uitspraken die in 2022 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jurisprudentie.