Gedragsregels staatsraden

De Raad van State hecht veel waarde aan integriteit. De Raad voert een beleid om integriteitsbewustzijn te bevorderen en misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie te voorkomen. De vice-president heeft in overeenstemming met de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en ‘gehoord de secretaris van de Raad van State’ op 1 februari 2021 de Gedragsregels staatsraden vastgesteld. De gedragsregels zijn gepubliceerd op de website. De gedragsregels worden periodiek geëvalueerd. Op 15 augustus 2022 zijn de gedragsregels na een evaluatie herzien en is er onder meer een gedragsregel over (on)gewenste omgangsvormen aan de gedragsregels toegevoegd. In 2022 waren er geen meldingen van integriteitsschendingen.