Wet open overheid

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt de toegang tot informatie van publiek belang.

De Woo onderscheidt actieve (uit eigen beweging) en passieve (op verzoek) openbaarmaking van documenten. Anders dan de Wob, is de Woo van toepassing op de Raad van State, tenzij de Raad het Koninklijk gezag uitoefent, en met uitzondering van de Afdeling bestuursrechtspraak. Als de Woo in werking treedt, moeten procedures voor actieve en passieve openbaarmaking zijn ingericht. Voor een goede uitvoering van de WOO is het noodzakelijk dat alle documenten binnen de organisatie geordend en toegankelijk zijn. Sinds 2021 neemt de Raad deel aan het Rijksbrede programma ‘Open op Orde’. Dat programma heeft als doel de vindbaarheid van documenten te vergroten. Bij de inwerkingtreding van de Woo moeten alle organisatieonderdelen goed bekend zijn met de betekenis van het recht op informatie dat in de Woo is neergelegd. In 2021 heeft de Raad voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Woo.