Stikstof


Stikstof is volop in het nieuws. Vaak komen daarin de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2019 ter sprake. Hoe zat het ook alweer?

Programma Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij, de komst van een nieuwe woonwijk of de aanleg van een nieuwe weg. Daarnaast oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat voor het beweiden van vee en het bemesten van agrarische percelen een natuurvergunning nodig is.

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet voldeed aan de natuurbeschermingsregels in de Europese Habitatrichtlijn. En als lidstaat van de Europese Unie is Nederland gebonden aan die Europese regels en moet Nederland deze naleven. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft als hoogste bestuursrechter de taak om in rechtszaken te toetsen of besluiten van de overheid voldoen aan deze natuurbeschermingsregels.

Sinds de uitspraken van 29 mei 2019 kan de overheid geen gebruik meer maken van het PAS. De overheid is sinds dat moment op zoek naar manieren om activiteiten die stikstof uitstoten, toch door te kunnen laten gaan en tegelijkertijd kwetsbare natuur te beschermen. De overheid maakt bijvoorbeeld gebruik van interne of externe saldering of de zogenoemde ADC-toets. Hierbij kan een project of activiteit doorgaan als wordt aangetoond dat er geen alternatief (A) bestaat, er dwingende redenen (D) zijn voor het project en er voor compensatie (C) wordt gezorgd.

Relevante uitspraken

De Afdeling bestuursrechtspraak deed de afgelopen drie jaar verschillende uitspraken over stikstof.

Uitspraak over externe saldering

Op 24 november 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak over de Noord-Brabantse inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. In die uitspraak komen de voorwaarden voor de ‘externe saldering’ aan de orde.

Uitspraak over tracébesluit ViA15

Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak over het tracébesluit A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Die uitspraak gaat in op de zogenoemde afkap van 5 kilometer in het SRM2-rekenmodel waarmee de stikstofgevolgen van wegverkeer worden berekend.

Uitspraak over intrekken natuurvergunning

Op 20 januari 2021 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak over de omstandigheden die een rol spelen bij het intrekken van natuurvergunningen.

Uitspraak over weiden van vee

Op 9 september 2020 bevestigde de Afdeling bestuursrechtspraak haar eerdere uitspraak van 29 mei 2019 dat een vergunning voor melkveehouderij ook betrekking moet hebben op het weiden van dat melkvee.

Uitspraak over ADC-toets en beperkte toename van stikstofuitstoot

Op 4 maart 2020 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith mag worden aangelegd. Er is een zogenoemde ADC-toets uitgevoerd. Daarnaast is de beperkte toename van stikstofuitstoot niet van merkbare invloed op de natuurgebieden in de omgeving.

Uitspraak over ADC-toets

In een uitspraak van 24 juli 2019 gaf de Afdeling bestuursrechtspraak groen licht voor de verbreding van de Kempenbaan-West in Veldhoven en een nieuwe aansluiting op de rijksweg A67. Ook in deze zaak is de zogenoemde ADC-toets succesvol doorlopen.

Uit­spraak over emissiearme stallen

Op 7 september 2022 deed de Afdeling bestuursrechtspraak drie uitspraken over natuurvergunningen voor emissiearme stallen van drie melkveehouders in de provincie Utrecht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het onzeker of emissiearme melkveestallen in de praktijk doen wat ze beloven, terwijl zekerheid volgens Europese natuurbeschermingsregels wel vereist is bij het verlenen van natuurvergunningen. De uitbreiding van deze melkveehouderijen is daarmee voorlopig van de baan. De rechtbank Midden-Nederland kwam in september 2021 tot hetzelfde oordeel.

Lopende rechtszaken over stikstof

Op dit moment heeft de Afdeling bestuursrechtspraak diverse rechtszaken in behandeling waar stikstof een belangrijke rol speelt. We lichten er hier vier uit.

Rijksinpassingsplan Porthos transport en opslag van CO2

Op 29 maart 2022 was de rechtszitting over het inpassingsplan Porthos transport en opslag van CO2. Volgens Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. leiden het inpassingsplan en de vergunningen in de bouwfase tot stikstofneerslag in onder meer de beschermde Natura 2000-gebieden Solleveld & Kapittelduinen, Voornes Duin en Westduinpark & Wapendal. De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om in oktober 2022 uitspraak te doen in deze zaak. Op de hoogte blijven van de exacte datum? Meld je dan aan voor de e-mailservice met zaaknummer 202107079/1.

Hoe moet stikstofuitstoot van weiden van vee beoordeeld worden?

Op 14 juni 2022 was de rechtszitting over de natuurvergunningen die de provincie Utrecht heeft verleend voor vijf melkveehouderijen. Het gaat in deze zaken onder meer om het weiden van vee en de vraag hoe de stikstofuitstoot daarvan moet worden beoordeeld. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in het vierde kwartaal van 2022 uitspraak doen in deze zaken. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de e-mailservice met (een van de) zaaknummers 202106901/1, 202106903/1, 202106905/1, 202106912/1 en 202106916/1.

Vervolg zaak tracébesluit ViA15

In de tussenuitspraak van 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de minister van I&W opgedragen opnieuw te kijken naar de stikstofgevolgen van wegverkeer. Dat heeft de minister gedaan op 7 september 2021, maar enkele bezwaarmakers zijn het daar niet mee eens. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vervolgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, een onafhankelijk gerechtelijke deskundige, gevraagd om met een advies te komen over onder meer de toegepaste berekeningsmethode voor stikstofneerslag van het wegverkeer. Dat advies is in juli 2022 ontvangen. Zowel de minister als de bezwaarmakers hebben tot 3 oktober 2022 de gelegenheid om te reageren op dit 'deskundigenadvies'. Zo'n advies gebruikt de Afdeling bestuursrechtspraak bij haar oordeel in deze zaak, maar bindt haar niet. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de e-mailservice met zaaknummer 201702813/1.

Circuit Zandvoort

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft drie zaken in behandeling over het circuit Zandvoort.

De eerste zaak gaat over een verzoek om maatregelen te nemen tegen Circuit Zandvoort vanwege het gebruik van mogelijk vervuild zand voor de aanleg van de zogenoemde fanzone bij bocht T14 van het Circuit van Zandvoort. Op 24 augustus 2022 deed Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak in deze zaak. In het kort komt die uitspraak erop neer dat Circuit Zandvoort de bodembeschermingsregels niet heeft overtreden bij aanleg van de fanzone. De provincie Noord-Holland wees het handhavingsverzoek terecht af, omdat uit onderzoek blijkt dat het gebruikte zand voor de fanzone niet heeft geleid tot bodemverontreiniging.

De tweede zaak gaat over de ontheffing die de provincie Noord-Holland heeft verleend voor het mogen verstoren van de rugstreeppad en de zandhagedis. De rechtbank Noord-Holland deed hier in augustus 2021 eerder uitspraak in. Tegen die uitspraak zijn Stichting Duinbehoud e.a. en Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Er is op dit moment nog geen datum bekend voor de rechtszitting in deze zaak. (zaaknummer 202106130/1)

De derde zaak gaat over de natuurvergunning voor het circuit. De rechtbank Noord-Holland verklaarde in april 2022 de bezwaren van enkele natuur- en milieuorganisaties tegen de vergunning ongegrond. Stichting Duinbehoud/Natuur en Milieufederatie en MOB/Stichting Rust bij de Kust hebben tegen die uitspraak hoger beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Op 2 augustus 2022 is het verzoek van de natuur- en milieuorganisaties om de vergunning te schorsen, afgewezen. Lees hier de volledige tekst van de voorlopige uitspraak met zaaknummer 202202916/2 en het persbericht dat daarbij is uitgebracht. De openbaarmakingszitting is via deze link terug te kijken. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in 2023 een definitieve uitspraak over de natuurvergunning doen.

Rapporten over stikstof

Het Adviescollege Stikstofproblematiek (de ‘commissie Remkes’) heeft in juni 2020 advies uitgebracht over een structurele aanpak van de stikstofproblematiek op de lange termijn. Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (de 'commissie Hordijk') bracht ook in juni 2020 een rapport uit over de meet- en rekensystematiek voor stikstofuitstoot.