Verbreding Kempenbaan in Veldhoven kan doorgaan; ADC-toets goed uitgevoerd

Gepubliceerd op 24 juli 2019

De wegverbreding van de Kempenbaan-West in Veldhoven en een nieuwe aansluiting op de rijksweg A67 kunnen doorgaan, ondanks enige toename van neerslag van stikstof op een natuurgebied in de omgeving. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (24 juli 2019). De gemeente Veldhoven heeft goed onderbouwd dat er dwingende redenen zijn voor de aanleg van deze infrastructuur, dat er geen alternatieven zijn, en dat er natuurcompensatie plaatsvindt.

Programma Aanpak Stikstof

Aanleiding voor de uitspraak zijn bezwaren van onder meer de Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de Brabantse Milieufederatie. Volgens hen kan de stikstofuitstoot van de wegen het beschermde natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux aantasten. Deze bezwaren waren voor de Afdeling bestuursrechtspraak reden om de zaak een tijd aan te houden in verband met de toen lopende procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat het PAS niet als toestemmingsbasis kan worden gebruikt voor allerlei projecten, waaronder de aanleg of uitbreiding van wegen.

Nieuw besluit gemeente Veldhoven

Eind 2018, nadat de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak al had aangehouden, besloot Veldhoven te proberen de gevolgen voor de natuur opnieuw te beoordelen, maar nu buiten het PAS om. De gemeente voerde een zogenoemde ADC-toets uit voor het project. Daarmee wil de gemeente onderbouwen dat er geen alternatieven zijn voor de gekozen aanpak, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren, en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur. Als het project die toets doorstaat, kan het doorgaan, ondanks de uitstoot van stikstof die het veroorzaakt.

ADC-toets volstaat, project kan doorgaan

In de uitspraak van vandaag komt de Afdeling bestuursrechtspraak tot de conclusie dat Veldhoven de ADC-toets goed heeft uitgevoerd. Het op deze ADC-toets gebaseerde bestemmingsplan blijft in stand. De aanpassing van de wegen verbetert de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Met de nieuwe infrastructuur wordt ook een nieuwe regionale verbindingsweg tussen Veldhoven en de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard aangesloten op het bestaande wegennet. Verder draagt de aanpassing bij aan het oplossen van leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Aalst. Er zijn dus 'dwingende redenen van groot openbaar belang' voor het project. Verder neemt Veldhoven een pakket aan maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren. Deze compensatie is ook verplicht gesteld in het bestemmingsplan waarin dit project planologisch is geregeld. Er is "geen aanleiding om te twijfelen aan de effectiviteit van de compenserende maatregelen die in het compensatieplan zijn opgenomen", staat in de uitspraak. Ook zijn de compensatielocaties groot genoeg. Daarmee is ook dat deel van de ADC-toets in orde.


Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201504613/4.