Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Voorafgaand aan een zitting, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig vragen aan partijen. Als de vragen gaan over een algemeen punt, zullen ook die op deze pagina worden opgenomen. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Donderdag 23 mei 2024

10.30 uur

Misbruik van recht in bewaringszaken

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 22 april 2024 (NL24.14906) en 15 april 2024 (NL24.12969) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over misbruik van recht. De vraag is of het indienen van een aanvraag om toetsing aan het Unierecht, tijdens of kort voordat een vreemdeling in bewaring wordt gesteld, misbruik van recht oplevert. De zaken gaan over vreemdelingen die onvolledige aanvragen hebben ingediend en de vraag is of zij daarmee, net als in de uitspraak van 12 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2530, rechtmatig verblijf krijgen op grond van artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000 en daarom niet in bewaring kunnen worden gesteld krachtens de Vreemdelingenwet 2000. (202402590/1/V3 en 202402797/1/V3)

Maandag 10 juni 2024

10.00 uur

Terugkeer uit westerse landen naar Afghanistan

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraken van 14 februari 2023 (NL22.26485), 28 februari 2024 (NL23.21423) en 6 maart 2024 (NL23.40122) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over de vraag of Afghaanse vreemdelingen die na de machtsovername door de Taliban uit westerse landen terugkeren naar Afghanistan een reëel risico lopen op ernstige schade. De vreemdelingen in deze zaken hebben dat volgens de staatssecretaris niet aannemelijk gemaakt. Hij wijst daarbij op de persoonlijke asielrelazen van de vreemdelingen en op informatie uit openbare bronnen over de situatie in Afghanistan. Op de zitting zal de Afdeling bestuursrechtspraak ingaan op de situatie van Afghaanse vreemdelingen uit westerse landen die volgens de staatssecretaris terug kunnen keren naar Afghanistan. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan de staatssecretaris vragen (pdf, 57 kB) gesteld. (202301071/1/V2, 202401462/1/V2 en 202401559/1/V2)

Maandag 10 juni 2024

15.00 uur

Is de kennisgeving van een gewijzigde leeftijdsregistratie een appellabel besluit?

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 25 juli 2023 (NL22.26907) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over de vraag of een kennisgeving van een gewijzigde leeftijdsregistratie gedurende de behandeling van een asielaanvraag een appellabel besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. In deze zaak heeft de staatssecretaris vóór hij een besluit heeft genomen op de asielaanvraag, met een kennisgeving laten weten dat hij wegens een registratie in het Dublinsysteem van een andere geboortedatum uitgaat dan de vreemdeling heeft opgegeven. Met de wijziging van de leeftijd, gaat de staatssecretaris er nu van uit dat de vreemdeling meerderjarig is. De vreemdeling is het hier niet mee eens. Hij stelt minderjarig te zijn. Daarom heeft hij bezwaar gemaakt tegen de wijziging van de leeftijdsregistratie. De staatssecretaris heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, omdat een kennisgeving volgens hem geen appellabel besluit is. De vraag die centraal staat is of de kennisgeving van de leeftijdsregistratie een appellabel besluit is of niet. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan de staatssecretaris vragen (pdf, 47 kB) gesteld.

Dinsdag 11 juni 2024

14.00 uur

Over terugkeerbesluiten en (levenslang) gedetineerde vreemdelingen

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 14 januari 2022 (AWB 20/6562) en 22 december 2023 (NL23.16852) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over de vraag of de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een terugkeerbesluit moet of kan uitvaardigen tegen een vreemdeling die langdurig of levenslang vastzit. Als de staatssecretaris vaststelt dat een vreemdeling illegaal in Nederland verblijft, dan moet hij volgens de Europese Terugkeerrichtlijn aan die vreemdeling een terugkeerbesluit uitvaardigen. In zo’n besluit staat dat een vreemdeling verplicht is om de Europese Unie te verlaten. Als de vreemdeling niet vertrekt, moet de staatssecretaris hem zo spoedig mogelijk uitzetten naar zijn land van herkomst. De vraag die op de zitting centraal staat is hoe de vertrekplicht zich verhoudt tot de situatie dat een vreemdeling langdurig of levenslang vastzit en daarom niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst of door de staatssecretaris niet kan worden uitgezet. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft voorafgaand aan de zitting partijen vragen (pdf, 91 kB) gesteld. (202201153/1/V2 en 202400407/1/V2).

Donderdag 13 juni 2024

10.00 uur

Herstel van een verbroken gezinsband

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 24 mei 2023 (NL23.1631) en 20 november 2023 (NL21.15857) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over het beleid van de staatssecretaris dat hij zowel in nareiszaken als in reguliere gezinsherenigingszaken nooit herstel aanneemt van een eenmaal verbroken gezinsband. De ene zaak gaat over een man en zijn ouderlijk gezin. Hij heeft, na de vlucht van het gezin van Syrië naar Turkije, twee periodes in Irak verbleven en was daardoor volgens de staatssecretaris niet meer afhankelijk van zijn ouderlijk gezin. De man bestrijdt dit. De andere zaak gaat over een vrouw en haar ouderlijk gezin. Zij was een eigen gezin gestart, waarbij ze een kind heeft gekregen. Daardoor is zij volgens de staatssecretaris niet meer afhankelijk van haar ouderlijk gezin. De vrouw stelt dat haar echtgenoot vermist is en dat ze nu met haar kind weer onderdeel uitmaakt van haar ouderlijk gezin. In beide zaken heeft de staatssecretaris geen herstel van een verbroken gezinsband aangenomen. De vraag die centraal staat is of de staatssecretaris dit beleid mag hanteren, in het licht van de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan de staatssecretaris vragen (pdf, 49 kB) gesteld. (202303859/1/V1 en 202307672/1/V1).

Maandag 24 juni 2024

13.00 uur

Handhavings- en Toezichtlocatie

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 3 februari 2023 (NL22.22480 en NL22.6654) en 16 februari 2024 (NL23.13340, NL23/5290, NL23/7001, NL23/7002 en NL23/5267) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over de Handhavings- en Toezichtlocatie. De Handhavings- en Toezichtlocatie is een aparte opvanglocatie voor vreemdelingen die ernstige overlast veroorzaken. De zitting gaat onder meer over de omstandigheden op de Handhavings- en Toezichtlocatie en of overplaatsing naar deze locatie is te kwalificeren als vrijheidsontneming. Verder komt aan de orde of overplaatsing van een vreemdeling naar een afgezonderd gedeelte van de Handhavings- en Toezichtlocatie, naar een zogenoemde ROV‑kamer, vrijheidsontneming inhoudt. (202300933/1/V1 en 202401533/1/V1)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.