Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Voorafgaand aan een zitting, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig vragen aan partijen. Als de vragen gaan over een algemeen punt, zullen ook die op deze pagina worden opgenomen. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Dinsdag 28 november 2023

10.00 uur

Misbruik van recht

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 9 december 2021 (NL21.17744) houdt de Afdeling een zitting over misbruik van recht in asielzaken. De vraag die centraal staat is of aan het Unierecht een algemeen beginsel van misbruik van recht kan worden ontleend, op basis waarvan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een opvolgende asielaanvraag kan afwijzen in situaties waarin de vreemdeling zelf een situatie heeft gecreëerd waardoor hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op schending van artikel 3 van het EVRM. In deze zaak gaat het over een Iraanse man die na de afwijzing van zijn eerste asielaanvraag in Nederland heeft meegedaan aan een demonstratie en om die reden bij terugkeer naar Iran een reëel risico loopt. Aan de orde zal komen of dat misbruik van recht oplevert. Voorafgaand aan de zitting zijn door de Afdeling vragen gesteld (pdf, 1.1 MB). (zaaknummer 202107889/1/V2)

Dinsdag 5 december 2023

10.00 uur

Jongvolwassenenbeleid onder de loep

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 17 mei 2021 (AWB 20/7126), 22 november 2021 (NL21.5965), 25 augustus 2022 (NL21.18513) wordt een zitting gehouden over het jongvolwassenenbeleid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om familie- of gezinsleven vast te stellen tussen een meerderjarig jongvolwassen kind en zijn ouder(s) als zij gezinshereniging beogen. De vraag die centraal staat is of de omstandigheden die de staatssecretaris volgens het jongvolwassenenbeleid in aanmerking neemt, gelden als cumulatieve vereisten of contra‑indicaties. Daarbij komt ook aan de orde of en hoe de staatssecretaris in zijn beoordeling mag betrekken dat een jongvolwassene in zijn eigen onderhoud voorziet. Verder is de vraag of de staatssecretaris in nareiszaken is gehouden om een belangenafweging te maken als hij meent dat een betrokkene geen jongvolwassen kind is dat nog tot het gezin van zijn ouders behoort. Voorafgaand aan de zitting zijn door de Afdeling vragen gesteld (pdf, 68 kB). (zaaknummers 202103800/1/V1, 202107942/1/V1 en 202205506/1/V1)

Donderdag 11 januari 2024

10.00 uur

Geen land genoemd in terugkeerbesluit

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 2 maart 2022 (NL21.20003) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over het noemen van een land van terugkeer in een terugkeerbesluit. In deze zaak gaat het om een vreemdeling die zijn nationaliteit en herkomst niet aannemelijk heeft gemaakt en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hem geen asielvergunning heeft verleend en een terugkeerbesluit heeft opgelegd. In principe moet de staatssecretaris een land noemen, maar in dit geval is dat volgens hem niet mogelijk, omdat onduidelijk is waar de vreemdeling vandaan komt. De vraag is of er van de staatssecretaris verlangd kan worden dat hij ondanks deze situatie een land noemt in het terugkeerbesluit. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vragen gesteld (pdf, 42 kB). (zaaknummer 202201422/1/V2)

Donderdag 18 januari 2024

10.00 uur

Teruggekeerde Syriërs

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 12 december 2022 (NL22.4895) en 24 augustus 2023 (NL23.12770) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting over het beleid in paragraaf C7/33.4.4 van de Vreemdelingencirculaire 2000. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in dit beleid bepaald dat vreemdelingen met de Syrische nationaliteit over het algemeen gevaar lopen als zij naar Syrië terugkeren vanuit het buitenland. Maar als een vreemdeling naar Syrië is teruggegaan nadat hij dat land al had verlaten, is het aan die vreemdeling om aannemelijk te maken dat hij nog altijd gevaar loopt in Syrië. In deze zaken vinden de vreemdelingen dat de staatssecretaris niet goed heeft gemotiveerd waarom zij geen gevaar lopen bij terugkeer naar Syrië. Volgens hen is het in Syrië nog altijd onveilig, ondanks dat zij na vertrek opnieuw in Syrië zijn geweest. Op de zitting zal onder meer het juridisch kader van dit beleid en de verhouding met algemene landeninformatie over Syrië aan de orde komen. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling aan de staatssecretaris vragen gesteld (pdf, 49 kB). (zaaknummers 202300173/1/V2 en 202305713/1/V2)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.