Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Voorafgaand aan een zitting, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig vragen aan partijen. Als de vragen gaan over een algemeen punt, zullen ook die op deze pagina worden opgenomen. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Maandag 23 januari 2023

13.00 uur

Gevolgen onrechtmatig verblijf voor vreemdeling op wie tbs‑maatregel van toepassing is

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 3 november 2021 (21/2536) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. Op de vreemdeling in deze zaak is een tbs‑maatregel van toepassing. Hij heeft geen rechtmatig verblijf meer in Nederland nadat de staatssecretaris zijn verblijfsvergunning heeft ingetrokken. Door het onrechtmatige verblijf van de vreemdeling, is het doel van de tbs‑behandeling verschoven van veilige terugkeer in de Nederlandse samenleving naar veilige repatriëring naar het land van herkomst. De vraag die in deze zaak centraal staat is of het onrechtmatige verblijf van de vreemdeling niet dusdanige gevolgen heeft voor zijn verlofmogelijkheden tijdens de tbs‑behandeling dat die behandeling stagneert en er geen reële kans op beëindiging van de tbs‑maatregel bestaat. Als overdracht van de tenuitvoerlegging van de tbs‑maatregel aan het land van herkomst niet of nauwelijks mogelijk is, dreigt dan een situatie te ontstaan waarin terugkeer in de Nederlandse samenleving niet aan de orde is, maar repatriëring naar het land van herkomst ook niet of nauwelijks mogelijk is. De vraag is onder andere hoe die situatie zich verhoudt tot de artikelen 3 en 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (zaaknummer 202107510/1/V3)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.