Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Donderdag 28 januari 2021

Verlies duurzaam verblijfsrecht te voorkomen door korte bezoeken?

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 27 augustus 2019 (AWB 19/702) zal een zitting worden gehouden over de vraag of kortstondige bezoeken en/of vakanties aan het gastland voldoende zijn om verlies van het duurzaam verblijfsrecht in dat gastland te voorkomen. In dit geval gaat het om een vreemdeling met de Britse nationaliteit die in Nederland is opgegroeid. Nu heeft zij al enige tijd haar hoofdverblijf in het Verenigd Koninkrijk. Haar ouders, die nog hun hoofdverblijf in Nederland hebben, bezoekt zij regelmatig. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft vastgesteld dat de vreemdeling geen duurzaam verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan in Nederland meer heeft, omdat zij meer dan twee achtereenvolgende jaren niet in Nederland heeft gewoond. Daar is de vreemdeling het niet mee eens. Zij betoogt dat zij haar ouders regelmatig in Nederland heeft bezocht en dat zij met die bezoeken de periode van twee jaar verschillende keren heeft doorbroken. Daarom heeft zij haar duurzaam verblijfsrecht in Nederland niet verloren, aldus de vreemdeling. (201907130/1/V3)

Donderdag 25 februari 2021

Afdeling vraagt opheldering over identiteit en nationaliteit van vreemdeling

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 13 oktober 2020 (NL19.28691) zal een zitting worden gehouden over het verzoek van de vreemdeling om een in 2002 genomen besluit te heroverwegen waarmee zijn asielvergunning werd ingetrokken. Die verblijfsvergunning had de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ingetrokken, omdat de vreemdeling niet de identiteit en nationaliteit zou hebben die hij had opgegeven. In de afgelopen twintig jaar zijn verschillende procedures gevoerd waardoor nu zowel de door de vreemdeling opgegeven als door de staatssecretaris vastgestelde identiteit en nationaliteit in rechte zijn komen vast te staan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wil de vreemdeling op de zitting de mogelijkheid bieden te onderbouwen wie hij werkelijk is en daarmee uit de ontstane juridische impasse te komen. (202005989/1/V3)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.