Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Voorafgaand aan een zitting, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig vragen aan partijen. Als de vragen gaan over een algemeen punt, zullen ook die op deze pagina worden opgenomen. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Dinsdag 27 juli 2021

Invulling antwoord Hof van Justitie detentie vreemdelingen met asiel in ander EU-land

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 17 oktober 2018 (NL18.18150), 7 december 2018 (NL18.22539) en 18 december 2018 (NL18.20591) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een tweede zitting. Op 4 september 2019 heeft de Afdeling in deze procedures een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De vraag ging over het gevangenzetten van vreemdelingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie asiel hebben gekregen en niet naar die lidstaat willen terugkeren. De Afdeling wilde weten of deze detentie in strijd is met de Europese Terugkeerrichtlijn. Het Hof van Justitie beantwoordde die vraag in zijn arrest van 24 februari 2021 (C-673/19) dat de Terugkeerrichtlijn er niet aan in de weg staat dat de staatssecretaris een vreemdeling in detentie zet met het oog op zijn gedwongen terugkeer naar de EU-lidstaat waar hij asiel heeft gekregen. De vraag die centraal staat is hoe de Afdeling bestuursrechtspraak deze specifieke zaken nu verder moet afhandelen. (201808499/2/V3, 201809949/2/V3 en 201810377/2/V3)

Donderdag 9 september 2021

Bewijs in Eritrese nareiszaken

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 9 november 2020 (AWB 20/948) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. De zaak gaat over de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf van een Eritrese vreemdeling in een nareisprocedure. Zij wil naar Nederland komen om bij haar echtgenoot (referent) te zijn, samen met hun minderjarige kind. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de aanvraag met toepassing van zijn nieuwe vaste gedragslijn in Eritrese nareiszaken afgewezen, omdat zij volgens de staatssecretaris haar identiteit en de familierechtelijke relatie met referent niet aannemelijk heeft gemaakt. De vreemdeling voert onder andere aan dat uit het nieuwe Algemeen Ambtsbericht inzake Eritrea van november 2020 blijkt dat de staatssecretaris van onjuiste informatie over (de beschikbaarheid van) Eritrese documenten is uitgegaan. De vraag die in deze zaak centraal staat is wat de gevolgen van de nieuwe informatie in het ambtsbericht zijn voor de werkwijze van de staatssecretaris en de rechtspraak van de Afdeling. (202006519/1/V1)

Woensdag 15 september 2021

Afvalligen en atheïsten

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 21 oktober 2020 (NL20.9922) en 1 april 2021 (NL21.3210) over afgewezen asielaanvragen houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. De zaken gaan over asielaanvragen van Iraanse vreemdelingen die zeggen dat zij niet terug kunnen naar Iran, onder andere omdat zij zich hebben afgewend van de islam. De Afdeling bestuursrechtspraak zal op de zitting de manier waarop de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het onderzoek en de beoordeling van de asielmotieven afvalligheid en atheïsme doet, onder de loep nemen. De vraag die in deze zaken centraal staat is wat de risico's voor afvalligen en atheïsten zijn bij terugkeer naar Iran. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vragen gesteld aan de partijen (pdf, 40 kB). (202005668/1/V2 en 202102293/1/V2)

Dinsdag 28 september 2021

De actuele veiligheidssituatie in Venezuela

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 8 januari 2021 (NL20.9105, NL20.9106 en NL20.9107) en 11 februari 2021 (NL19.17693) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. De zaken gaan over asielaanvragen van Venezolaanse vreemdelingen die zeggen dat zij niet terug kunnen naar Venezuela, omdat zij problemen hebben gehad met zogenoemde colectivos. Colectivos worden vaak omschreven als gewapende bendes die optreden voor de regering van Maduro. Eén van de vreemdelingen voert aan dat zij risico loopt om in de negatieve belangstelling van de Venezolaanse autoriteiten te komen bij terugkeer naar Venezuela. De vraag die in deze zaken centraal staat is hoe op dit moment de algemene veiligheidssituatie in Venezuela is en welk actueel risico politiek actieve tegenstanders van de huidige machthebbers lopen. Daarbij zal ook worden ingegaan op de rol van de colectivos. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vragen gesteld aan de partijen (pdf, 45 kB). (202100846/1/V2 en 202101601/1/V2)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.