Overzicht zittingen in vreemdelingenzaken


In veel vreemdelingenzaken doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak zonder een zitting te houden. Maar in sommige gevallen is een zitting toch nodig. Bijvoorbeeld omdat de Afdeling voorgelicht wil worden over een algemeen punt dat in meer zaken speelt of als de individuele omstandigheden van een vreemdeling daarvoor aanleiding geven. Hieronder worden alle geplande zittingen in vreemdelingenzaken vermeld. Voorafgaand aan een zitting, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak regelmatig vragen aan partijen. Als de vragen gaan over een algemeen punt, zullen ook die op deze pagina worden opgenomen. Elke vrijdag wordt dit overzicht bijgewerkt.

Dinsdag 12 oktober 2021

Interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien van Kroatië

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 28 april 2021 (NL21.4090) en 18 juni 2021 (NL21.4807) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. Het gaat over het zogenoemde interstatelijke vertrouwensbeginsel. Dat houdt in dat EU-lidstaten er in beginsel op mogen vertrouwen dat de situatie in andere lidstaten niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De vraag die in deze zaak centraal staat, is of vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening teruggaan naar Kroatië, het risico lopen om in Kroatië slachtoffer te worden van zogenoemde chain pushbacks. Bij chain pushbacks worden vreemdelingen teruggedreven door de grenspolitie van een land en telkens weer overgeleverd aan de grenspolitie van een buurland tot zij weer buiten de Europese Unie staan. Ook wil de Afdeling bestuursrechtspraak meer informatie over de behandeling van Dublinclaimanten als zij teruggaan naar Kroatië. (202102939/1/V3 en 202104072/1/V3)

Maandag 8 november 2021

Toegankelijkheid van medisch noodzakelijke behandeling in land van herkomst

In de hoger beroepen tegen de rechtbankuitspraken van 24 september 2020 (AWB 20/867) en van 19 mei 2021 (AWB 20/6399) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. De zaken gaan over uitstel van vertrek op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000. Daarin staat dat een vreemdeling niet mag worden uitgezet als het vanwege zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is om te reizen. De vraag die in deze zaken centraal staat, is of de medisch noodzakelijke behandelingen daadwerkelijk toegankelijk zijn voor de vreemdelingen in hun land van herkomst. Ook ligt de vraag voor of die behandelingen in het land van herkomst voor meer dan drie maanden feitelijk toegankelijk moeten zijn. De zaken gaan over vreemdelingen die bij het uitblijven van medische noodzakelijke behandeling in een medische noodsituatie terechtkomen. Volgens hen kunnen ze in hun land van herkomst die behandeling niet kunnen betalen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stelt zich op het standpunt dat de vreemdelingen dit niet aannemelijk hebben gemaakt. De staatssecretaris heeft in beide zaken aangeboden de medische kosten in het land van herkomst voor een periode van drie maanden voor haar rekening te nemen. (202005639/1/V1 en 202104020/1/V1)

Dinsdag 16 november 2021

Betekenis van het begrip ‘Bijzonder ernstig misdrijf’

In het hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak van 13 juli 2020 (NL20.12417) houdt de Afdeling bestuursrechtspraak een zitting. De zaak gaat over een Libische vreemdeling die volgens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land van herkomst. Maar de staatssecretaris verleent hem geen asiel, omdat zij vindt dat hij een gevaar vormt voor de samenleving. De vraag is wat de betekenis is van het begrip ‘bijzonder ernstig misdrijf’ uit artikel 14, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kwalificatierichtlijn. De Afdeling overweegt om hierover zogenoemde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Voorafgaand aan de zitting heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vragen gesteld aan de partijen (pdf, 53 kB). (202003984/1/V2)


Zittingszaal bij de Raad van State

Bekijk ook het volledige overzicht van gepubliceerde vreemdelingenuitspraken en een overzicht van nieuwsberichten over vreemdelingenuitspraken.