Uitspraak 200902038/1/R3


Volledige tekst

200902038/1/R3.
Datum uitspraak: 9 september 2009

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellanten sub 1], wonend te [woonplaats],
2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],
3. [appellante sub 3], waarvan de vennoten zijn [vennoot A] en [vennoot B], gevestigd te [plaats], en [vennoot A], wonend te [plaats],
4. [appellant sub 4], wonend te [woonplaats],
5. [appellant sub 5], wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Hof van Twente,
verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 10 februari 2009 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening Groningerveldweg 2a Markelo - 1e herziening" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellanten sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 maart 2009, [appellant sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 maart 2009, [appellante sub 3] en [vennoot A] (hierna: [appellant sub 2]) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 maart 2009, [appellant sub 4] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 31 maart 2009, en [appellanten sub 5] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 april 2009, beroep ingesteld.
[appellanten sub 5] hebben hun beroep aangevuld bij brief van 2 mei 2009.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [belanghebbende] een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak, tezamen met zaak nr. 200802966/1/R1, ter zitting behandeld op 2 juli 2009, waar [appellanten sub 1], vertegenwoordigd door [gemachtigde], [appellant sub 2], in persoon, [appellante sub 3], vertegenwoordigd door [vennoot A] en mr. O.W. Wagenaar, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand, [appellant sub 4], in persoon, [appellanten sub 5], vertegenwoordigd door M.H. Middelkamp, werkzaam bij Milieuadviesbureau Middelkamp, en de raad, vertegenwoordigd door A.J.B. ter Braak, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is [belanghebbende], vertegenwoordigd door mr. J. van Groningen, advocaat te Middelharnis, ter zitting als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. [appellanten sub 1], [appellant sub 2], [appellante sub 3], [appellant sub 4] en [appellanten sub 5] hebben in beroep tegen het voorliggende plan in hoofdzaak dezelfde beroepsgronden aangevoerd als in de beroepen in zaak nr. 200802966/1/R1 tegen het besluit omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening Groningerveldweg 2a, Markelo".

2.2. Het voorliggende plan verschilt uitsluitend van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening Groningerveldweg 2a, Markelo" in die zin dat het bouwvlak met 8 meter in zuidelijke richting is vergroot. Bij de vaststelling van het onderhavige plan is niet onderkend dat bij recht een uitbreiding van de bestaande stallen tot meer dan één bouwlaag is toegelaten. Gelet hierop overweegt de Afdeling, onder verwijzing naar de uitspraak van heden in zaak nr. 200802966/1/R1, dat ook het voorliggende plan is vastgesteld in strijd met artikel 7.26c, eerste lid, van de Wet milieubeheer en in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. De beroepen zijn gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

Gezien de aard van de voornoemde gebreken behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking meer.

2.3. Ten aanzien van [appellante sub 3] en [appellanten sub 5] dient de raad op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

Wat betreft [appellanten sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 4] en [appellanten sub 5] bestaat geen aanleiding voor een veroordeling in de door hen gemaakte reiskosten voor het bijwonen van de zitting, nu daarin reeds is voorzien in de uitspraak in zaak nr. 200802966/1/R1, die gelijktijdig met de onderhavige zaak ter zitting is behandeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Hof van Twente van 10 februari 2009 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening Groningerveldweg 2a Markelo -

1e herziening";

III. veroordeelt de raad van de gemeente Hof van Twente tot vergoeding van bij de [appellante sub 3] en [vennoot A] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweëentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

veroordeelt de raad van de gemeente Hof van Twente tot vergoeding van bij [appellanten sub 5] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweëentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Hof van Twente aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht vergoedt ten bedrage van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellanten sub 1], € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 2], € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) voor [appellante sub 3] en [vennoot A], met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander, € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 4] en € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellanten sub 5], met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. M.A.A. Mondt-Schouten en mr. Th.C. van Sloten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.M. van der Heijden, ambtenaar van Staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Van der Heijden
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 september 2009

516.