Jaarverslag Raad van State 2018


Op donderdag 11 april 2019 is het jaarverslag van de Raad van State over 2018 gepubliceerd. Ook dit jaar is het gehele jaarverslag online beschikbaar via jaarverslag.raadvanstate.nl.

Vertrouwde rubrieken en jaarlijkse beeld in cijfers

Het jaarverslag bevat de vertrouwde rubrieken en onderdelen zoals het jaarlijkse beeld in cijfers van de beide taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak. Het bevat daarnaast de overzichten van legisprudentie en jurisprudentie over 2018. In deze overzichten zijn de meest interessante adviezen en uitspraken van 2018 opgenomen. De algemene, beschouwende delen over de Raad van State en zijn beide Afdelingen, advisering en bestuursrechtspraak, staan eveneens op deze speciale website.

Gedrukt exemplaar

De algemene beschouwingen verschijnen ook in druk. Deze uitgave kan op de website van het jaarverslag worden gedownload of worden besteld.

De waarde van de wet en van het wetgevingsproces

In het onderdeel De Raad in de staat geeft de Raad van State dit jaar een beschouwing over de ontwikkelingen in de wetgeving. De Raad constateert dat de wet niet altijd doet waarvoor hij is bedoeld. Vaak wordt de wet zuiver ‘instrumenteel’ gebruikt om politieke en maatschappelijke akkoorden te vertalen of van een legitimatie te voorzien. Ook verschuift het primaat van de wetgever vaak naar de uitvoerende macht. Hierdoor komt de borg die de wet en het wetgevingsproces in de democratische rechtsstaat zouden moeten bieden, onder druk te staan. De wet moet zelf houvast bieden en zorgvuldig tot stand komen. Voor het vertrouwen van burgers in de overheid is duidelijkheid over de koers van de wetgever essentieel. Het wetgevingsproces mag geen stempelmachine worden. In de democratische rechtsstaat normeert de wet het gedrag van overheid en burger. Dat vergt dat de wetgever de belangrijkste keuzen in de wet maakt en het bereik ervan bepaalt. In het jaarverslag biedt de Raad van State handreikingen aan de wetgever, dus aan regering en parlement gezamenlijk, om de duurzame betekenis van de wet en het wetgevingsproces te behouden.

Het jaarverslag in het nieuws

Traditiegetrouw geeft de vice-president van de Raad van State altijd een interview over het jaarverslag. Dit jaar vertelde vice-president Thom de Graaf in Volkskrant over het belang van een goede wet en een goed wetgevingsproces. Maar ook andere media, zoals NRC, het Financieele Dagblad en Trouw brachten het nieuws over het jaarverslag.

Trouw wijdde ook een artikel aan de ontwikkelingen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, en dan specifiek over de vele zaken over wind- en zonneparken.

Verder is de podcast 'Haagse Zaken' van NRC de moeite waard om te luisteren voor iedereen die nader kennis wil maken met onze geschiedenis en onze uitspraken en adviezen en de centrale boodschap van het jaarverslag 2018.

Persbericht

Bij het jaarverslag heeft de Raad van State een persbericht uitgebracht met een samenvatting van de algemene beschouwing en een beknopt overzicht van de belangrijkste cijfers van 2018.

Lezingen

Vice-president Thom de Graaf wordt regelmatig gevraagd voor lezingen bij diverse bijeenkomsten. In een aantal van zijn bijdragen besteedt hij aandacht aan het centrale thema van het jaarverslag over 2018: 'De waarde van de wet en het wetgevingsproces'. Meer weten? Lees:

Symposiumbundel

Op de dag van de presentatie van het jaarverslag organiseerde de Raad van State een symposium over het centrale thema 'De waarde van de wet en het wetgevingsproces'. De inleidingen van de diverse sprekers zijn gebundeld in een publicatie.