Onteigening in de gemeente Harderwijk (de uitvoering van het bestemmingsplan Begraafplaats Elzenhof).


Volledige tekst

Krachtens Koninklijke machtiging heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een schrijven van 17 november 2022, RWS-2022/34266, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een voordracht met ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Harderwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Onteigening Begraafplaats Elzenhof Uitbreiding).

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.


De waarnemend vice-president van de Raad van State,


Nader rapport (reactie op het advies) van 7 februari 2023

De Afdeling kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Ik moge U hierbij het ontwerpbesluit doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES