Adviezen


aantal resultaten: 10435
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit.

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de WOLBES in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies.

Verzoek om voorlichting betreffende het beperken geldstromen uit onvrije landen.

Besluit stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Rottterdam (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, fase 1).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting