Adviezen


aantal resultaten: 10735
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht en het Besluit toezicht luchtvaart BES.

Voorstel van wet tot Wijziging van de Verzamelwet Brexit.

Belastingplan 2021.

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen.

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringbesluit Ambtenarenwet 2017 in verband met de toevoeging en wijziging van eed- en belofteformulieren en herstel van een omissie.

Wijzigingswet financiële markten 2021.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting