Adviezen


aantal resultaten: 9986
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en de afschaffing van de sectorfondsen.

Ontwerpbesluit houdende nadere regels over oproepovereenkomsten.

Ontwerpbesluit houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Pekela.

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein.

Wet implementatie tweede EU-richtlijnantibelastingontwijking.

Rijksinitiatiefvoorstel van de leden Verhoeven en Jetten over de verandering in de Grondwet.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting