Uitspraak 201802422/2/R1


Volledige tekst

201802422/2/R1.
Datum uitspraak: 24 mei 2018

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

Kamera Express Zwolle B.V., gevestigd te Zwolle,
verzoekster,

en

de raad van de gemeente Urk,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 29 januari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein fase 1 t/m 4" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Kamera Express beroep ingesteld.
Kamera Express heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 mei 2018, waar Kamera Express, vertegenwoordigd door mr. M.H.J. van Driel, advocaat te Amsterdam en [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door mr. L.J. Gerritsen, advocaat te Nijmegen, drs. R.W.A. Kersten en R. de Haan, zijn verschenen. Voorts is ter zitting als partij gehoord CameraNu.nl B.V., vertegenwoordigd door mr. J.T. Fuller, advocaat te Zwolle, en [gemachtigden].

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan heeft onder meer betrekking op de percelen Het Spijk 4, 6 en 8 op het bedrijventerrein Zwolschehoek. Deze percelen zijn in eigendom van twee vennootschappen die worden bestuurd door de eigenaren van CameraNu.nl. CameraNu.nl exploiteert op het perceel Het Spijk 8 sinds 2007 een camerawinkel. Kamera Express exploiteert een camerawinkel in Zwolle. Volgens Kamera Express is de camerawinkel ten onrechte als zodanig bestemd, terwijl deze winkel niet is toegestaan onder het geldende planologisch regime. Ook vreest zij dat CameraNu.nl haar camerawinkel zal uitbreiden. Het plan maakt via afwijkingsbevoegdheden ondergeschikte bedrijfsgerelateerde detailhandel en een internetwinkel mogelijk op de percelen. Ook maakt het plan via een wijzigingsbevoegdheid grootschalige detailhandel mogelijk op de percelen. Door de planregeling voor de percelen wordt volgens Kamera Express een ongelijk speelveld tussen haar en CameraNu.nl gecreëerd, omdat zij haar winkel in Zwolle niet mocht exploiteren op een bedrijventerrein. Zij verzoekt daarom om schorsing van de planregeling voor de percelen.

3. Het als zodanig bestemmen van de camerawinkel op het perceel Het Spijk 8 leidt niet tot onomkeerbare gevolgen. Tegen gebruik dat na de inwerkingtreding van een bestemmingsplan daarmee in overeenstemming is, kan na een eventuele vernietiging van dat plan worden opgetreden indien tot het oordeel wordt gekomen dat het gebruik niet in overeenstemming is met het planologisch regime dat na de vernietiging geldt. Inwerkingtreding van het plan leidt op dit punt dus niet tot juridisch onomkeerbare gevolgen. Ook leidt inwerkingtreding van het plan op dit punt niet tot feitelijk onomkeerbare gevolgen, aangezien Kamera Express ter zitting te kennen heeft gegeven dat de continuïteit van haar winkel door het achterwege blijven van een voorlopige voorziening niet in gevaar zal komen.

4. Toepassing van de bestreden afwijkingsbevoegdheden voor ondergeschikte bedrijfsgerelateerde detailhandel en een internetwinkel zal ook niet leiden tot onomkeerbare gevolgen. De hoofdregel is dat de vernietiging van een besluit of een gedeelte van een besluit vernietiging van de rechtsgevolgen van dat besluit of van het vernietigde gedeelte met zich brengt. De uitzondering op deze hoofdregel voor omgevingsvergunningen voor bouwen, de zogenoemde Tegelen-jurisprudentie, geldt niet voor omgevingsvergunningen voor een binnenplanse afwijking (zie daarvoor overweging 6.2 van de uitspraak van de Afdeling van 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:92). Dit betekent dat de grondslag voor een omgevingsvergunning die eventueel wordt verleend met toepassing van deze afwijkingsbevoegdheden komt te vervallen indien het bestemmingsplan in de bodemprocedure wordt vernietigd.

5. Wat betreft de bestreden wijzigingsbevoegdheid voor grootschalige detailhandel is ter zitting naar voren gekomen dat er geen ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt en dat dit op korte termijn ook niet is te verwachten.

6. CameraNu.nl heeft ter zitting verklaard dat zij een magazijn wil oprichten op het perceel Het Spijk 4 en daarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning zal indienen. Volgens de raad is het magazijn rechtstreeks toegestaan binnen de bestemming "Bedrijventerrein - 2" die is toegekend aan het perceel Het Spijk 4. Kamera Express heeft dit betwist. De voorzieningenrechter zal deze kwestie in het midden laten. Het gebruik dat in het plan rechtstreeks is toegestaan op het perceel Het Spijk 4 is niet gewijzigd ten opzichte van het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein", zodat Kamera Express niet gebaat is bij een schorsing van het plandeel voor dit perceel.

7. Gelet op het voorgaande is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid dat rechtvaardigt dat een voorlopige voorziening wordt getroffen. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. F.C.M.A. Michiels, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. A.L. van Driel Kluit, griffier.

w.g. Michiels w.g. Van Driel Kluit
voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 24 mei 2018

703.