Uitspraak 200707736/1


Volledige tekst

200707736/1.
Datum uitspraak: 13 augustus 2008

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Lansingerland (hierna: de raad) bij besluit van 23 november 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Overbuurtsche Polder".

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 november 2007, beroep ingesteld.

[appellant] heeft een nader stuk ingediend. Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland een schriftelijke uiteenzetting gegeven. Deze stukken zijn aan de partijen toegezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 juni 2008, waar [appellant], in persoon, en het college, vertegenwoordigd door drs. K.P. Spannenburg, ambtenaar in dienst van de provincie zijn verschenen. Voorts is als partij gehoord de raad, vertegenwoordigd door B. Nikerk en L.F.W. Refwutu, ambtenaren in dienst van de gemeente.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 28, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), gelezen in samenhang met artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), rust op het college de taak om - in voorkomend geval mede op basis van de ingebrachte bedenkingen - te onderzoeken of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient hij rekening te houden met de aan de raad toekomende vrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Daarnaast heeft het college er op toe te zien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met het recht.

2.2. [appellant] betoogt dat ten onrechte goedkeuring is verleend aan de bestemming "Agrarische doeleinden" met als subbestemming "Glastuinbouw" en de nadere aanduiding "bedrijfswoning toegestaan" voor zijn perceel aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel). Hiertoe voert [appellant], onder overlegging van een verklaring van een bedrijvenadviseur van de Rabobank van 24 juli 2007, aan dat het perceel slechts een oppervlakte van 9000 m2 heeft en derhalve te klein is voor een rendabel zelfstandig glastuinbouwbedrijf. Bovendien is vanwege de omvang en de ligging aansluiting bij het naastgelegen glastuinbouwbedrijf dan wel andere bestaande glastuinbouwbedrijven volgens hem niet mogelijk. De grond is volgens [appellant] beter geschikt voor woningen.

2.3. Het college stelt zich op het standpunt dat, nu het perceel is gelegen in het in het streekplan "Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020" (hierna: het streekplan) aangewezen glastuinbouwconcentratiegebied, de aan het perceel gegeven bestemming met het streekplan in overeenstemming is. Daarnaast acht het college het niet aannemelijk gemaakt dat het perceel niet bruikbaar is voor de bestemming "Agrarische doeleinden" met de subbestemming "Glastuinbouw".

2.4. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de Afdeling vast dat niet langer in geschil is dat het perceel qua omvang niet geschikt is voor vestiging van een zelfstandig glastuinbouwbedrijf. De in navolging van de raad door het college ter zitting ingenomen stelling dat de omvang en de ligging van het perceel aansluiting bij andere bestaande glastuinbouwbedrijven niet in de weg staat, is niet aannemelijk gemaakt. Gelet hierop heeft het college zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de bestemming "Agrarische doeleinden" met als subbestemming "Glastuinbouw" voor het perceel uitvoerbaar is.

2.5. De conclusie is dat hetgeen [appellant] heeft aangevoerd aanleiding geeft voor het oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plandeel niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Hieruit volgt dat het college, door het plandeel goed te keuren, heeft gehandeld in strijd met artikel 28, tweede lid, van de WRO in samenhang met artikel 10:27 van de Awb. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.

2.6. Uit het vorenstaande volgt dat er rechtens maar één te nemen besluit mogelijk is, zodat de Afdeling aanleiding ziet om goedkeuring te onthouden aan de bestemming "Agrarische doeleinden" met als subbestemming "Glastuinbouw" en de nadere aanduiding "bedrijfswoning toegestaan" voor het perceel aan de [locatie] te [plaats].

2.7. Gelet hierop behoeft hetgeen [appellant] overigens heeft aangevoerd geen bespreking.

2.8. Van proceskosten, die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 augustus 2007, kenmerk PZH-2007-370276, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Agrarische doeleinden" met als subbestemming "Glastuinbouw" en de nadere aanduiding "bedrijfswoning toegestaan" voor het perceel aan de [locatie] te [plaats];

III. onthoudt goedkeuring aan het onder II genoemde plandeel;

IV. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 augustus 2007, kenmerk PZH-2007-370276;

V. gelast dat de provincie Zuid-Holland aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 143,00 (zegge: honderddrieënveertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. B.C. Bošnjaković, ambtenaar van Staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Bošnjaković
lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 augustus 2008

410-573.