Uitspraak 200804829/1


Volledige tekst

200804829/1.
Datum uitspraak: 7 augustus 2008

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de stichting Stichting Greenpeace Nederland, gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,

en

Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 10 april 2008, kenmerk PZH-2008-308308, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan E.ON Benelux N.V. (hierna: E.ON) vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de bouw en het in werking hebben van een kolen/biomassagestookte centrale op de Maasvlakte in de nabijheid van Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen, alsmede aan E.ON vergunning verleend krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 voor de bouw en het in werking hebben van een kolen/biomassagestookte centrale op de Maasvlakte in de nabijheid van Natura 2000-gebied Voornes Duin.

Tegen dit besluit heeft de stichting Stichting Greenpeace Nederland (hierna: Greenpeace) bezwaar gemaakt.
Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 juni 2008, heeft Greenpeace de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Greenpeace, het college en E.ON hebben nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 21 juli 2008, waar Greenpeace, vertegenwoordigd door mr. B.N. Kloostra, advocaat te Amsterdam, en het college, vertegenwoordigd door mr. W.J. Haeser, advocaat te Rotterdam, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord E.ON, vergunninghoudster, vertegenwoordigd door mr. A.A. Freriks, advocaat te Breda, en door ir. E. Noks en ing. A. Blankenspoor, beiden werkzaam voor E.ON.

2. Overwegingen

2.1. E.ON is voornemens een kolen/biomassagestookte elektriciteitscentrale te bouwen en te exploiteren aan de Coloradoweg 10 te Rotterdam, in de nabijheid van Natura 2000-gebieden Voornes Duin en Solleveld en Kapittelduinen. Voornes Duin is aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in artikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en is geplaatst op de lijst van de gebieden van communautair belang als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna: Habitatrichtlijn). Bij besluit van 19 februari 2008 is Voornes Duin aangewezen als gebied als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Nbw 1998. Bij besluit van 16 augustus 1990 is Solleveld aangewezen als beschermd natuurmonument. Bij besluit van 2 januari 1996 is Kapittelduinen aangewezen als beschermd natuurmonument. Solleveld en Kapittelduinen is geplaatst op de lijst van de gebieden van communautair belang als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.

2.2. Desgevraagd heeft de vertegenwoordiger van het college ter zitting gesteld dat medio september 2008 een beslissing op het bezwaarschrift van Greenpeace zal worden genomen. In de periode van april 2008 tot en met oktober 2008 vinden bouwwerkzaamheden plaats zoals het boren van funderingspalen, het graven van diepwanden en het storten van beton in een glijbekisting voor een schoorsteen.

2.3. Onder verwijzing naar de uitspraak van de voorzitter van heden in zaak no. 200804830/1), stelt de voorzitter voorop dat een voorlopige voorzieningsprocedure zich niet leent voor een beoordeling van hetgeen Greenpeace heeft aangevoerd omtrent de aan de verleende vergunning ten grondslag liggende passende beoordeling. Dit kan eerst in de bodemprocedure plaatsvinden. Thans zal alleen worden beoordeeld of in afwachting van de beslissing op bezwaar een ordemaatregel dient te worden getroffen teneinde schadelijke gevolgen voor de te beschermen waarden die onomkeerbaar zijn te voorkomen. De voorzitter stelt vast dat Greenpeace in haar verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening met betrekking tot de thans plaatsvindende bouwwerkzaamheden alleen heeft gesteld dat deze mogelijk onomkeerbare gevolgen hebben voor het gedeelte van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Voordelta ten aanzien waarvan het college van gedeputeerde staten van Zeeland het bevoegd gezag is. Met betrekking tot Voornes Duin en Solleveld en Kapittelduinen heeft Greenpeace niet gesteld dat in verband met bovengenoemde bouwwerkzaamheden onomkeerbare gevolgen zijn te verwachten.

2.4. Gelet hierop ziet de voorzitter geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. K.M. Gerkema, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Gerkema
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 augustus 2008

472.