Uitspraak 202107791/1/R1


Volledige tekst

202107791/1/R1.
Datum uitspraak: 7 september 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in het geding tussen:

JdB Groep B.V. en anderen,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Aalsmeer,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 16 september 2021 heeft de raad het bestemmingsplan "Kudelstaart 2020" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben JdB Groep B.V. en anderen beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

JdB Groep B.V. en anderen hebben een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft partijen laten weten dat de zaak naar verwachting op een zitting zal worden behandeld. Partijen hebben de Afdeling nadien gezamenlijk verzocht de zaak zonder zitting af te doen. Daarna heeft de Afdeling het onderzoek met toepassing van artikel 8:57, derde lid, van de Awb gesloten.

Overwegingen

Inleiding

1.       Het gebied van het bestemmingsplan "Kudelstaart 2020" ligt in de gemeente Aalsmeer en bestaat uit de dorpskern Kudelstaart, het omliggende agrarische buitengebied met lintbebouwing en kassen van de glastuinbouw. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard en heeft als doel het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor het plangebied.

2.       JdB Groep B.V. en anderen kunnen zich niet met het plan verenigen. Volgens hen zijn hun bedrijfsactiviteiten ten onrechte onder het overgangsrecht gebracht.

Toetsingskader

3.       Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en regels geven die de raad uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling oordeelt niet zelf of het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De Afdeling beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. Daarbij kan aan de orde komen of de nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de met het plan te dienen doelen.

Inhoudelijk

4.       JdB Groep B.V. en anderen betogen dat hun bedrijfsactiviteiten ten onrechte onder het overgangsrecht zijn gebracht. In dat kader stellen zij dat ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de functieaanduiding "bedrijf" ten onrechte niet meer is toegekend ter plaatse van de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2". Daarnaast betogen zij dat de artikelen 4.1, aanhef en onder f, en 4.4.1 van de planregels en de verbeelding niet met elkaar in overeenstemming zijn, voor zover in artikel 4.1, aanhef en onder f, over de functieaanduidingen "(sa - b1)" en "(sa - b2)" wordt gesproken. Hierdoor is het plan volgens hen in strijd met de rechtszekerheid vastgesteld.

4.1.    Aan de percelen, kadastraal bekend als gemeente Aalsmeer, sectie D, nummers 3509, 3510, 5170, 5171, 5173, 6294, 6295, 6296, 6297 en 6298, die in eigendom zijn van JdB Groep B.V. en anderen, is in het plan onder meer de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" en de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2" toegekend.

4.2.    Artikel 4.1, aanhef en onder f, van de planregels luidt:

"De voor Agrarisch - Glastuinbouw aangewezen gronden zijn bestemd voor: de bedrijfsuitoefening overeenkomstig de bedrijfscategorieën 1 en 2 als aangegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bijlage 1 van deze planregels, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en met uitzondering van bedrijfsactiviteiten die vallen onder het besluit externe veiligheid inrichtingen ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf';";

Artikel 4.4.1 luidt:

"In afwijking van het bepaalde in 4.1 onder f, zijn de volgende bedrijven met milieucategorie 3.1, 3.2 en 4.2 toegestaan:

a. een loon- en aannemersbedrijf (grondwerk, wegenbouw), Mijnsherenweg 34A (milieucategorie 3.2);

b. ter plaatse van de functieaanduiding (sa-b1) een aannemersbedrijf met werkplaats, als bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bijlage 1 van deze planregels (milieucategorie 3.1);

c. ter plaatse van de functieaanduiding (sa-b2) een grondbedrijf met de volgende bedrijfsactiviteiten: op- en overslag en bewerking van grond- en bouwstoffen, composteringswerkzaamheden en het breken van puin (milieucategorie 4.2)."

4.3.    In het verweerschrift heeft de raad erkend dat de formele verankering van de regeling op de verbeelding en in de planregels ruimte voor onduidelijkheid laat.

4.4.    De Afdeling overweegt dat, omdat de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit, voor zover op de verbeelding ter plaatse van de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2" niet de functieaanduiding "bedrijf" is toegekend en voor zover in artikel 4.1, aanhef en onder f, van de planregels over de functieaanduidingen "(sa - b1)" en "(sa - b2)" wordt gesproken, niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

Conclusie

5.       Het beroep is gegrond. Het besluit dient wegens strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en artikel 3:2 van de Awb te worden vernietigd, voor zover op de verbeelding ter plaatse van de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2" niet de functieaanduiding "bedrijf" is toegekend en voor zover in artikel 4.1, aanhef en onder f, van de planregels over de functieaanduidingen "(sa - b1)" en "(sa - b2)" wordt gesproken.

Zelf voorzien

6.       JdB Groep B.V. en anderen hebben de Afdeling verzocht zelf in de zaak te voorzien en op de verbeelding ter plaatse van de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2" ook de functieaanduiding "bedrijf" op te nemen. Daarnaast hebben zij de Afdeling verzocht zelf in de zaak te voorzien en in artikel 4.4.1 van de planregels de functieaanduidingen "(sa-b1)" en "(sa-b2)" te vervangen door de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2". In het verweerschrift heeft de raad gesteld te kunnen instemmen met deze wijziging. Onder deze omstandigheden en nu verder niet aannemelijk is dat andere belanghebbenden hierdoor in hun belangen zouden kunnen worden geschaad, ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb op de hierna te melden wijze zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit, voor zover dit is vernietigd.

Verwerking op de landelijke voorziening

7.       Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Proceskosten

8.       De raad moet de proceskosten vergoeden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart het beroep gegrond;

II.       vernietigt het besluit van 16 september 2021, waarbij de raad van de gemeente Aalsmeer het bestemmingsplan "Kudelstaart 2020" heeft vastgesteld, voor zover op de verbeelding ter plaatse van de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2" niet de functieaanduiding "bedrijf" is toegekend en voor zover in artikel 4.1, aanhef en onder f, van de planregels over de functieaanduidingen "(sa - b1)" en "(sa - b2)" wordt gesproken;

III.      bepaalt dat op de verbeelding ter plaatse van het plandeel met de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" en de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2" ook de functieaanduiding "bedrijf" wordt toegekend en dat in artikel 4.4.1 van de planregels de functieaanduidingen "(sa-b1)" en "(sa-b2)" worden vervangen door de functieaanduidingen "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 1" en "specifieke vorm van agrarisch - bedrijf 2";

IV.      bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit, voor zover vernietigd;

V.       draagt de raad van de gemeente Aalsmeer op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel III. wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl;

VI.      veroordeelt de raad van de gemeente Aalsmeer tot vergoeding van bij JdB Groep B.V. en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 759,00, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat het bestuursorgaan bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

VII.     gelast dat de raad van de gemeente Aalsmeer aan JdB Groep B.V. en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 360,00 vergoedt, met dien verstande dat het bestuursorgaan bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. E. Helder, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. C. Sparreboom, griffier.

w.g. Helder
lid van de enkelvoudige kamer

w.g. Sparreboom
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 7 september 2022

195-928