Uitspraak 202003559/2/R2


Volledige tekst

202003559/2/R2.
Datum uitspraak: 16 maart 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de Vereniging van Eigenaars Hoge Torenwoningen Complex Pieter Vreedeplein 52 t/m 79 te Tilburg en anderen (hierna: de vereniging en anderen), gevestigd en wonende te Tilburg,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Tilburg,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 6 april 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Binnenstad 2010 9e herziening (woongebouw Pieter Vreedeplein)" gewijzigd vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben de vereniging en anderen beroep ingesteld.

De vereniging en anderen hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De vereniging en anderen, de raad en Winkelrondje Tilburg B.V. hebben nadere stukken ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 25 januari 2022, waar de vereniging en anderen, vertegenwoordigd door mr. A.M. Plooij, advocaat te Deurne, en de raad, vertegenwoordigd door mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen, bijgestaan door D.J. Kersten, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Winkelrondje Tilburg B.V., ook vertegenwoordigd door mr. Lam, bijgestaan door [gemachtigden], als partij gehoord.

Overwegingen

1.       Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.       Het bestemmingsplan "Binnenstad 2010 9e herziening (woongebouw Pieter Vreedeplein)" maakt het mogelijk dat binnen het plangebied aan het Pieter Vreedeplein in de binnenstad van Tilburg een woontoren van maximaal 63,5 m hoog met commerciële functies in de eerste twee bovengrondse verdiepingen wordt gerealiseerd. De vereniging en anderen wonen in de directe omgeving van het plangebied. Zij vrezen voor aantasting van hun woon- en leefgebied als gevolg van de woontoren. Zij hebben de voorzieningenrechter gevraagd het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te schorsen totdat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure.

3.       Winkelrondje Tilburg B.V. heeft op 21 december 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 130 appartementen en commerciële ruimten. Omdat de omgevingsvergunning op basis van het bestemmingsplan kan worden verleend, hebben de vereniging en anderen een spoedeisend belang bij schorsing van het bestemmingsplan.

4.       De Afdeling heeft in een tussenuitspraak van heden, (ECLI:NL:RVS:2022:732), over het tegen het bestemmingsplan ingestelde beroep geoordeeld dat onduidelijk is welke norm als uitgangspunt heeft te gelden bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een aanvaardbare bezonningssituatie. Daaruit vloeit voort dat onvoldoende is gemotiveerd wat, uitgaande van de te hanteren norm, de consequenties zijn voor de bezonningssituatie als gevolg van het plan. De Afdeling heeft de raad in de tussenuitspraak opgedragen om binnen 20 weken na de verzending van de tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het daar omschreven gebrek te herstellen. De voorzieningenrechter ziet gelet daarop en bij afweging van alle betrokken belangen en om onomkeerbare gevolgen te voorkomen voordat einduitspraak wordt gedaan op het beroep tegen het bestemmingsplan, aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

5.       De raad moet de proceskosten vergoeden.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Tilburg van 6 april 2020, waarbij het bestemmingsplan "Binnenstad 2010 9e herziening (woongebouw Pieter Vreedeplein)" gewijzigd is vastgesteld, totdat in een einduitspraak op het beroep tegen dat bestemmingsplan is beslist en die einduitspraak openbaar is gemaakt;

II.       veroordeelt de raad van de gemeente Tilburg tot vergoeding van bij de Vereniging van Eigenaars Hoge Torenwoningen Complex Pieter Vreedeplein 52 t/m 79 te Tilburg en anderen in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.518,00, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

III.      gelast dat de raad van de gemeente Tilburg aan de Vereniging van Eigenaars Hoge Torenwoningen Complex Pieter Vreedeplein 52 t/m 79 te Tilburg en anderen het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 354,00 vergoedt, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het bestuursorgaan aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. R. Uylenburg, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.C. van Engelen, griffier.

De voorzieningenrechter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 16 maart 2022

842