Uitspraak 202100488/2/A3


Volledige tekst

202100488/2/A3.
Datum beslissing: 25 februari 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het hoger beroep van:

Eetcafé De Admiraal, gevestigd te Maassluis,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 9 december 2020 in zaak nr. 20/846 in het geding tussen:

De Admiraal

en

de burgemeester van Maassluis.

Procesverloop

De Admiraal heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 9 december 2020 in zaak nr. 20/846.

De burgemeester heeft bij brief van 15 december 2021 een aantal gedingstukken overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Awb medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft:

- een aanvullende bestuurlijke rapportage van 7 december 2021,

- drie processen-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen, en

- en een proces-verbaal van bevindingen van de politie.

Overwegingen

1.       Na anonieme meldingen van drugshandel en politieobservaties ter plaatse heeft de politie De Admiraal doorzocht. De politie heeft De Admiraal op 13 september 2019 met spoed gesloten. De burgemeester heeft vervolgens gelast De Admiraal voor drie maanden te sluiten.

2.       De burgemeester heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de vertrouwelijk overgelegde stukken kennis zal nemen. Het betreft volgens de burgemeester persoonsgevoelige informatie. Bovendien heeft het openbaar ministerie die informatie verkregen in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet zwaarder wegen.

3.       Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

4.       De Afdeling heeft kennisgenomen van de door de burgemeester overgelegde gedingstukken en overweegt als volgt.

4.1.    De overgelegde bestuurlijke rapportage van 7 december 2021 bevat grotendeels algemene informatie die ook is vermeld in de bestuurlijke rapportage van 16 september 2019 en waarvan De Admiraal kennis heeft kunnen nemen. De nieuwe informatie bestaat uit een beschrijving van de aanleiding voor de rapportage en de opsomming van de bijlagen. Naar het oordeel van de Afdeling wegen voor deze informatie de belangen opsporing van strafbare feiten niet op tegen het belang van De Admiraal om kennis te kunnen nemen van de aanvullende bestuurlijke rapportage. Het verzoek zal in zoverre worden afgewezen. Ter bescherming van het privéleven zal het worden toegewezen voor zover het betrekking heeft op de in die rapportage opgenomen persoonsgegevens (naam/functie) van de daarin genoemde functionarissen, met uitzondering van die van de Informatie Officier van Justitie.

4.2.    Van de overige stukken (de drie processen-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen en het proces-verbaal van bevindingen van de politie) stelt de Afdeling vast dat die gegevens bevatten die herleidbaar zijn tot bepaalde personen, alsmede gegevens die van belang kunnen zijn voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Verstrekking van deze gegevens aan de wederpartij zou het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten kunnen schaden. Naar het oordeel van de Afdeling wegen deze belangen zwaarder dan het belang dat De Admiraal kennis neemt van de rapportages. Weliswaar bevatten de stukken ook meer algemene gegevens over De Admiraal, waarvan op zichzelf beperking van de kennisneming niet gerechtvaardigd is, maar het betreft hier gegevens die ook blijken uit de in de bodemprocedure aan de orde zijnde besluiten van de burgemeester. De Admiraal heeft hiervan al kennis kunnen nemen. Onder deze omstandigheden ziet de Afdeling in dit geval onvoldoende aanleiding om de beperking van de kennisneming van de overige stukken te beperken tot bepaalde passages (zie ook de geheimhoudingsbeslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak van 7 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3347).

5.       De Afdeling acht het verzoek tot beperkte kennisneming derhalve gerechtvaardigd, behoudens voor zover het gaat om de aanvullende bestuurlijke rapportage van 7 december 2021. Voor wat betreft dat document acht de Afdeling het verzoek tot beperkte kennisneming niet gerechtvaardigd met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens van de betrokken functionarissen als onder 4.1 beschreven.

6.       Indien de burgemeester geen gehoor geeft aan het in dictumonderdeel II. aangeduide verzoek om de aanvullende bestuurlijke rapportage toe te sturen, kan de Afdeling daaraan gevolgen verbinden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        wijst het verzoek af wat betreft de aanvullende bestuurlijke rapportage;

II.       verzoekt de burgemeester van Maassluis binnen 14 dagen na heden door toezending van de aanvullende bestuurlijke rapportage met weglating van de daarin opgenomen persoonlijke gegevens aan de Afdeling en de andere partij deze informatie mede te delen;

III.      wijst het verzoek voor het overige toe.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. S.C. van Tuyll van Serooskerken, griffier.

w.g. Drop
lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen

Uitgesproken in het openbaar op 25 februari 2022