Uitspraak 202004678/1/R3


Volledige tekst

202004678/1/R3.
Datum uitspraak: 10 november 2021

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

Booma Exploitatie Monster B.V., gevestigd te Poeldijk, gemeente Westland,

appellante,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 23 juni 2020 heeft het college het wijzigingsplan "Casembrootlaan kavel 9 te Poeldijk" (hierna: het wijzigingsplan) vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Booma Exploitatie Monster B.V. beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak op een zitting behandeld op 27 september 2021, waar Booma Exploitatie Monster B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde A], bijgestaan door mr. B.J.P.M. Zwinkels, advocaat te Honselersdijk, en het college, vertegenwoordigd door mr. S. Westerduin, zijn verschenen. Ook is daar Ariade Vastgoed B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde B], gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1.       Op 17 maart 2020 heeft Ariade Vastgoed B.V. het college verzocht om voor kavel 9 aan de Casembrootlaan te Poeldijk (Vrouwe Anthoniahof), kadastraal bekend als MSR00, sectie I, nummer 2954 (hierna: de kavel), de bestemming te wijzigen naar de bestemming "Wonen".

2.       Op grond van het bestemmingsplan "Glastuinbouwgebied Boomawatering" (hierna: het bestemmingsplan) rustte op de gronden binnen deze kavel de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw".

Op grond van artikel 3.7 van de planregels is het college bevoegd om onder voorwaarden de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" te wijzigen in de bestemming "Wonen". Deze planregel is opgenomen in de bijlage bij deze uitspraak.

Het college heeft het verzoek van Ariade Vastgoed B.V. ingewilligd en op grond van deze bevoegdheid het wijzigingsplan vastgesteld. Het wijzigingsplan kent aan de gronden binnen de kavel de bestemming "Wonen" toe.

3.       Booma Exploitatie Monster B.V. is een aannemingsbedrijf en is gevestigd aan de Vredebestlaan 14a te Poeldijk. Booma Exploitatie Monster B.V. is opgekomen tegen het wijzigingsplan, omdat zij vreest dat zij door de nieuwbouw van een burgerwoning in haar bedrijfsvoering wordt beperkt.

Toetsingskader

4.       Met het bestaan van de wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan mag de planologische aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming binnen het gebied waarover de wijzigingsbevoegdheid gaat in beginsel als een gegeven worden beschouwd als is voldaan aan de in het bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden. Dit neemt niet weg dat het bij het vaststellen van een wijzigingsplan gaat om een bevoegdheid en niet om een plicht. Het feit dat is voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden die in een bestemmingsplan zijn opgenomen, doet niets af aan de plicht van het college van burgemeester en wethouders om in de besluitvorming over de vaststelling van een wijzigingsplan ook na te gaan of uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, gelet op de betrokken belangen, wijziging van de oorspronkelijke bestemming gerechtvaardigd is.

Afstand

5.       Booma Monster Exploitatie B.V. betoogt dat het wijzigingsplan geen stand kan houden, omdat de woning op te korte afstand, namelijk van 30 m van haar bedrijf, mogelijk wordt gemaakt. Volgens de brochure "Bedrijven en milieuzonering", uit 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: de VNG-brochure) moet in een rustige woonwijk tussen een woning en een bedrijf als dat van Booma Monster Exploitatie B.V. een afstand worden aangehouden van 50 m. Het college is er ten onrechte van uit gegaan dat de woning is gelegen in een gemengd gebied, waardoor het college ten onrechte de afstand met één stap tot 30 m heeft verlaagd. Uitgaande van de maatstaven die worden genoemd in de VNG-brochure ligt de woning in een rustige woonwijk. Het is namelijk duidelijk dat deze woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Door het graven van water is afstand tot de omliggende glastuinbouwbedrijven geschapen. Binnen de woonwijk komt geen andere functie voor dan wonen. Er is geen drukke weginfrastructuur in de omgeving aanwezig. Het gaat om de bouw van luxe vrijstaande villa’s en de eigenaren daarvan kiezen voor een rustige omgeving.

5.1.    Het college stelt zich op het standpunt dat de woning op voldoende afstand van het bedrijf van Booma Monster Exploitatie B.V. mogelijk wordt gemaakt. De woning is gelegen in gemengd gebied, waardoor er met één afstandsstap kan worden afgeweken van de richtafstand uit de VNG-brochure. Dat sprake is van gemengd gebied, kan volgens het college worden afgeleid uit het feit dat het plangebied is gelegen in het glastuinbouwgebied van de gemeente. Het dichtstbijzijnde glastuinbouwbedrijf bevindt zich op 40 m afstand van het gebied. Verder ligt in de directe nabijheid van het plangebied het aannemersbedrijf van Booma Exploitatie Monster B.V. Daarnaast is op 60 m afstand van het plangebied een recreatiebedrijf gevestigd. Dit bedrijf maakt voor de recreatievaart ook gebruik van de naast het plangebied gelegen watergang. Ook ligt op zo’n 30 m afstand van het plangebied een van de hoofdtoegangswegen voor het glastuinbouwgebied. Iets verder van de planlocatie, op een afstand van om en nabij 160 m, bevindt zich een van de hoofdontsluitingswegen van de gemeente.

5.2.    In paragraaf 3.1.2 van de toelichting bij het wijzigingsplan staat dat het college de VNG-brochure heeft toegepast. De VNG-brochure maakt voor de te hanteren richtafstanden ten opzichte van bedrijvigheid onderscheid tussen een "rustige woonwijk" en een "gemengd gebied".

De omgevingstypen rustige woonwijk en rustig buitengebied worden in de VNG-brochure als volgt omschreven. Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is volgens de VNG-brochure een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

5.3.    Niet in geschil is dat de bedrijfsactiviteiten van Booma Exploitatie Monster B.V. tot milieucategorie 3.1 behoren, waarvoor in de VNG-brochure een richtafstand van 50 m wordt aanbevolen. Deze richtafstand geldt ten opzichte van een rustige woonwijk of een rustig buitengebied. Wanneer het plangebied tot het omgevingstype "gemengd gebied" behoort, kunnen de richtafstanden met één afstandsstap worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Voor bedrijfsactiviteiten die tot milieucategorie 3.1 behoren, wordt in de VNG-brochure in dat geval een richtafstand van 30 m aanbevolen om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te verzekeren.

5.4.    Het geschil spitst zich toe op de vraag of het college ervan uit heeft mogen gaan dat het plangebied en de directe omgeving hiervan kan worden aangemerkt als gemengd gebied. De Afdeling stelt vast dat het plangebied deel uitmaakt van een strook met 14 kavels. Deze kavels zijn grotendeels door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voorzien van een woonbestemming. Ten oosten, noorden en westen van deze strook is op ongeveer 40 m afstand van het plangebied glastuinbouw gevestigd. Verder ligt ten oosten op ongeveer 30 m van het plangebied één van de hoofdtoegangswegen voor het glastuinbouwgebied. Ten zuiden van het plangebied zijn het bedrijf van Booma Exploitatie Monster B.V. en een recreatiebedrijf gevestigd. Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college zich onder deze omstandigheden in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het plangebied en de directe omgeving als een gemengd gebied kan worden aangemerkt. Het standpunt van Booma Exploitatie Monster B.V. dat sprake is van een "rustige woonwijk", omdat er water ligt tussen de percelen met een woonbestemming en de glastuinbouwbedrijven, volgt de Afdeling niet. De Afdeling weegt hier mee dat niet tussen alle percelen met een woonbestemming waar Booma Exploitatie Monster B.V. op heeft gewezen en bedrijven water is gelegen. Ook is de watergang op een aantal plaatsen slechts zo’n 8 m breed. Naar het oordeel van de Afdeling valt de korte afstand tussen de strook met 14 kavels en de bedrijven in het gebied niet te rijmen met het uitgangspunt dat bij het omgevingstype rustige woonwijk vrijwel geen andere functies voorkomen.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college uit mogen gaan van het omgevingstype "gemengd gebied". Dit betekent in dit geval dat het college uit heeft mogen gaan van een richtafstand van 30 m bij de beoordeling of de wijziging van de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" in een woonbestemming uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening gerechtvaardigd is.

Het betoog slaagt niet.

Intrekking beroepsgrond

6.       Booma Monster Exploitatie B.V. heeft op zitting haar beroepsgrond dat niet aan de richtafstand van 30 m wordt voldaan, omdat de woning op kortere afstand dan 30 m kan worden gerealiseerd, ingetrokken.

Conclusie

7.       Het beroep is ongegrond.

8.       Het college hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. R.J.J.M. Pans, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Soede, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 10 november 2021

270-952

BIJLAGE

Artikel 3.7 van de regels van het bestemmingsplan "Glastuinbouwgebied Boomawatering" luidt:

"Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het bestemmingsplan te wijzigen:

3.7.1. Omzetten agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning

Van de bestemming "Agrarisch - Glastuinbouw" in de bestemming "Wonen" met als doel een bedrijfswoning van bestemming te doen wijzigen naar een burgerwoning, waarbij vast dient te staan dat:

- de bedrijfsvoering ter plaatse is beëindigd, waarbij alle ter plaatse bedrijfsmatig te gebruiken, bij het bedrijf bijbehorende, gronden zijn verkocht en alle bedrijfsmatig te gebruiken, bij het bedrijf bijbehorende, kassen, bedrijfsgebouwen en overige bedrijfsbouwwerken zijn verkocht of gesloopt ten behoeve van een schaalvergroting en/of herstructurering van de glastuinbouw;

- per bedrijf ten minste één bedrijfswoning aanwezig blijft;

- de woning zodanig gesitueerd is dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt belemmerd, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;

- na de bestemmingswijziging geen grotere kavel bij de perceelseigenaar in eigendom zal zijn dan maximaal 1.000 m², waarbij leidend is een logische en efficiënte verkaveling van het glasareaal, dit ter beoordeling van de glastuinbouwdeskundige;

- de van bestemming te wijzigen kavel op een ruimtelijk logische en efficiënte wijze verkaveld is;

- voldaan wordt aan de regels voor een woning als genoemd in de bestemming "Wonen", met dien verstande dat de regels met betrekking tot de inhoud van een woning en alle regels met betrekking tot bijgebouwen niet van toepassing zijn op de bestaande bebouwing, mits de oppervlakte van alle bestaande bijgebouwen bij de te wijzigen kavel is teruggebracht tot 100 m² of de inhoud van alle bestaande bijgebouwen is teruggebracht tot 300 m3;

advies is ingewonnen bij de waterbeheerder en de glastuinbouwdeskundige;

- dit niet op ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, stedenbouwkundige, waterstaatkundige, milieu hygiënische of akoestische bezwaren stuit;

- indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen de dubbelbestemming "Leiding - ...", is schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder vereist;

- indien het nieuwe woonvlak is gelegen binnen 25 meter van de bestemming "Bedrijf" met de functieaanduidingen "(sb-gos)" of "(sb-mr)", is schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder vereist.

(…)"