Uitspraak 201702813/18/R3


Volledige tekst

201702813/18/R3.
Datum beschikking: 5 augustus 2021

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Beschikking van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek van:

de minister van Infrastructuur en Waterstaat,

verzoeker

om verlenging (artikel 8:51a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht) van de bij tussenuitspraak van 20 januari 2021, in zaak nr. 201702813/1/R3, bepaalde termijn voor het herstellen van de bij die uitspraak geconstateerde gebreken in het bestreden besluit.

Procesverloop

Bij tussenuitspraak van 20 januari 2021 heeft de Afdeling de minister opgedragen om binnen 26 weken na de verzending daarvan de gebreken in het bestreden besluit te herstellen.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 juli 2021, heeft de minister de Afdeling gevraagd om deze termijn te verlengen.

Vereniging GNMF en [appellant A] en [appellant B] hebben hierover hun zienswijzen naar voren gebracht.

Overwegingen

1.       De minister heeft gevraagd om verlenging van de hersteltermijn tot en met 15 september 2021, omdat de minister niet in staat is binnen de gestelde termijn het bestreden besluit te herstellen. Daarbij geeft de minister aan dat in de ministerraad van 9 juli is besloten over een wijziging van de rekenmethode voor stikstofdepositie en dat op basis daarvan het tracébesluit zal worden gewijzigd. Om de besluitvorming goed af te kunnen ronden, is extra tijd nodig.

2.       De voor herstel van een gebrek in het bestreden besluit bepaalde termijn is een bindende termijn. Slechts in bijzondere gevallen kan na een gemotiveerd verzoek verlenging van deze termijn worden verleend. Het verzoek moet binnen de bij de tussenuitspraak bepaalde termijn worden ingediend.

3.       Vereniging GNMF heeft geen bezwaren tegen het inwilligen van het verzoek.

In hetgeen [appellant A] en [appellant B] hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen reden om het verzoek af te wijzen.

Gelet op de door de minister gegeven toelichting bestaat aanleiding de hersteltermijn te verlengen tot en met 15 september 2021.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verlengt de bij haar uitspraak van 20 januari 2021 bepaalde termijn tot en met 15 september 2021.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, mr. G.T.J.M. Jurgens en mr. A. ten Veen, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.R. Jacobs, griffier.

De voorzitter van de meervoudige kamer is verhinderd de beschikking te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de beschikking te ondertekenen.

717