Uitspraak 202005264/2/R4


Volledige tekst

202005264/2/R4.
Datum beslissing: 27 januari 2021

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in het geding tussen:

1.       Stichting Tegengas Tjeukemeer, gevestigd te Follega, gemeente De Fryske Marren, en anderen,

2.       het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

appellanten,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat,

verweerder.

Procesverloop

Stichting Tegengas Tjeukemeer en anderen hebben en het college hebben beroep ingesteld tegen het instemmingbesluit van de minister van 17 augustus 2020 met het gewijzigde winningsplan "Oldelamer".

De minister heeft een stuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Awb meegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van dit stuk.

Het betreft een vertrouwelijke bijlage bij het gewijzigde winningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) van 9 januari 2018.

Overwegingen

1.       De minister heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van het stuk kennis zal nemen. De minister heeft ter motivering van het verzoek aangevoerd dat de bijlage bij het winningsplan vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens bevat.

2.       Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.       De Afdeling acht het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd. Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang om de vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bedrijfs- en productiegegevens van Vermilion niet openbaar te maken zwaarder dan het belang van appellanten om kennis te nemen van deze gegevens. De gegevens bevatten informatie over volumeschattingen van het gasveld Oldelamer en over de verwachte investerings- en operationele kosten. Deze gegevens bevatten dus wetenswaardigheden over de technische bedrijfsvoering of het productieproces van Vermilion en over de kosten voor de winning van gas.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. E.J. Daalder, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. A.L. van Driel Kluit, griffier.

w.g. Daalder
lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer

w.g. Van Driel Kluit
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 27 januari 2021