Uitspraak 200200410/1


Volledige tekst

200200410/1.
Datum uitspraak: 14 augustus 2002

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Arnhem van 10 december 2001 in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats]

en

burgemeester en wethouders van Culemborg.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 mei 2000 hebben burgemeester en wethouders van Culemborg (hierna:burgemeester en wethouders) aan appellant bouwvergunning verleend voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning met garage/berging op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Culemborg, sectie […], […].

Bij besluit van 24 januari 2001 hebben burgemeester en wethouders het daartegen door [verzoeker] gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit besluit en het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften van 7 augustus 2000, waarnaar in het besluit wordt verwezen, zijn aangehecht.

Bij uitspraak van 10 december 2001, verzonden op diezelfde dag, heeft de arrondissementsrechtbank te Arnhem (hierna: de rechtbank) het daartegen door [verzoeker] ingestelde beroep gegrond verklaard en de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 17 januari 2002, bij de Raad van State ingekomen op 18 januari 2002, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij faxbericht van 18 maart 2002 heeft [verzoeker] een memorie ingediend. Bij brief van 26 maart 2002 heeft appellant hierop gereageerd.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 juni 2002, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. G.H. Blom, gemachtigde, en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door Th.A. Brouwer en M. Bonouvrié, beiden ambtenaar bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar [verzoeker] gehoord, bijgestaan door gemachtigde.

2. Overwegingen

2.1. Appellant komt in hoger beroep op tegen het oordeel van de rechtbank dat het belang van [verzoeker] rechtstreeks is betrokken bij de op 3 mei 2000 verleende bouwvergunning voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning met garage en berging en dat burgemeester en wethouders het door [verzoeker] tegen dat besluit gemaakte bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk hebben verklaard.

2.2. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: de wet) kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 7:1, eerste lid, van deze wet, voor zover hier van belang, dient degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep op een administratieve rechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar te maken. Onder belanghebbende wordt in artikel 1:2, eerste lid, van de wet verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.3. Om als belanghebbende in de zin van de wet te kunnen worden aangemerkt, dient een persoon een hem persoonlijk aangaand belang te hebben, dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen. In het onderhavige geval is [verzoeker] eigenaar van gronden die in de onmiddellijke nabijheid van de gronden van appellant zijn gelegen; deze worden van elkaar gescheiden door een provinciale weg en de daaraan parallel lopende Lange Avontuurseweg. Dit enkele feit is voldoende om hem aan te merken als rechtstreeks belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de wet. Daaraan doet niet af dat, naar appellant heeft gesteld, de woning van [verzoeker] op ongeveer een kilometer van de bouwlocatie is gelegen en dat hij daarop nauwelijks zicht heeft. De rechtbank heeft zulks dan ook terecht vastgesteld en heeft op grond daarvan terecht het beroep van [verzoeker] tegen het besluit van 24 januari 2001 gegrond verklaard en dat besluit vernietigd.

2.4. Uit het voorgaande volgt dat het hoger beroep ongegrond is en dat de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling in hoger beroep bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. B. van Wagtendonk, Voorzitter, en mr. E.A. Alkema en mr. Ch.W. Mouton, Leden, in tegenwoordigheid van mr. C.E.C.M. van Roosmalen , ambtenaar van Staat.

w.g. Van Wagtendonk w.g. Van Roosmalen
Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 14 augustus 2002

47-53-397.