Uitspraak 201701756/1/A1 en 201701756/2/A1


Volledige tekst

201701756/1/A1 en 201701756/2/A1.
Datum uitspraak: 10 april 2017

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het beroep, in het geding tussen:

[appellant] en anderen, allen wonend te Den Haag,
appellanten,

en

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (hierna: ORAC’s) voor de Archipelbuurt (wijk 46).

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

[appellant] en anderen hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 maart 2017, waar [appellant] en H. Groenendijk, bijgestaan door mr. R.B. van Heijningen, advocaat te Den Haag, en het college, vertegenwoordigd door mr. R.W. Schrijver, vergezeld door ing. R. van Coevorden, zijn verschenen.

Partijen hebben ter zitting toestemming gegeven onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak. De voorzieningenrechter heeft ter zitting het onderzoek geschorst. Van de zijde van het college is desgevraagd een nader stuk ontvangen. [appellant] en anderen hebben daarop gereageerd.

Met toestemming van partijen is een nadere behandeling ter zitting achterwege gebleven, waarna de voorzieningenrechter het onderzoek heeft gesloten.

Overwegingen

1. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2. In het bestreden besluit heeft het college, door vaststelling van het plaatsingsplan, concrete locaties in de Archipelbuurt aangewezen waar ORAC’s worden geplaatst. Onder meer wordt voorzien in de plaatsing van twee naast elkaar gelegen ORAC’s op de locatie 46-[…] in de Borneostraat. [appellant] en anderen kunnen zich met deze locatie, die ligt ter hoogte van hun woningen, niet verenigen.

3. Bij de keuze van een locatie voor ORAC’s dient het college een afweging te maken van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plaatsingsplan. De voorzieningenrechter dient aan de hand van de beroepsgronden te beoordelen of aanleiding bestaat voor het oordeel dat het college niet in redelijkheid tot zijn keuze heeft kunnen komen.

4. Bij het bepalen van de locaties voor de ORAC’s heeft het college de randvoorwaarden, zoals neergelegd in het "Voorstel van het college inzake 4e Programma Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC’s): 1000 extra" met kenmerk RIS 280886, gehanteerd. Als randvoorwaarden zijn onder meer gesteld dat de loopafstand van perceel tot de container maximaal 75 m mag bedragen, waarbij een uitloop naar maximaal 125 m wordt gehanteerd en dat de reeds aanwezige kabels, leidingen en riolering zo min mogelijk worden omgelegd.

5. [appellant] en anderen betogen dat alleen bij hen ORAC’s voor de voorzijde van de woningen worden geplaatst. In alle andere gevallen worden ORAC’s voor blinde muren of bedrijfsruimten geplaatst, zodat er sprake is van een ongelijke behandeling, aldus [appellant] en anderen.

5.1. Het college heeft ter zitting toegelicht dat, om te komen tot een goede locatiekeuze van de ORAC’s, zorgvuldig onderzoek wordt gedaan, waarbij rekening moet worden gehouden met de randvoorwaarden.

Bij dat onderzoek geniet een bedrijfsruimte als locatie geen voorkeur boven een woonruimte, omdat ruimtes functioneel kunnen wijzigen. Indien de mogelijkheid aanwezig lijkt om ORAC’s bij een blinde muur te plaatsen, wordt nader onderzocht of daarmee wordt voldaan aan de randvoorwaarden. Dit betekent echter niet dat er geen ORAC’s aan de voorzijde van woningen worden geplaatst en het geval van [appellant] en anderen uitzonderlijk zou zijn. Zo zullen ook ORAC’s worden geplaatst aan de voorzijde van woningen aan de [locaties], aldus het college.

5.2. De voorzieningenrechter ziet op basis van de door het college gegeven toelichting in hetgeen [appellant] en anderen ten aanzien van ongelijke behandeling hebben aangevoerd geen grond voor het oordeel dat het college de locatie 46-[...] niet in redelijkheid heeft kunnen aanwijzen voor het plaatsen van ORAC’s. Dat volgens [appellant] en anderen het college ten onrechte heeft gesteld dat aan de voorzijde van de woning aan de [locatie] ORAC’s zullen worden geplaatst, doet er, wat daarvan zij, niet aan af dat, naar niet is weersproken, aan de voorzijde van de woningen aan de [locaties] ORAC’s zullen worden geplaatst. Reeds daarom doet zich geen strijd met het gelijkheidsbeginsel voor.

Het betoog faalt.

6. [appellant] en anderen betogen voorts dat zij negatieve gevolgen zullen ondervinden van de aanwezigheid van ORAC’s voor de voorzijde van hun woningen. Omdat de vergunde locatie in de zomer grotendeels in de zon ligt, zullen zij stankoverlast ondervinden. Bovendien zullen zij overlast ondervinden van het afval dat naast de ORAC’s zal worden geplaatst.

6.1. Het college heeft in de Nota van antwoord toegelicht dat de ORAC’s in de gemeente al jaren worden gebruikt. De gemeente ontvangt nauwelijks klachten over stankoverlast. De reden hiervoor is dat de ORAC’s grotendeels onder de grond worden geplaatst en twee halve schalen hebben die tegen elkaar indraaien. Daardoor wordt de stankoverlast tot een minimum beperkt. Daarbij maakt het volgens het college niet in betekenende mate uit of de ORAC’s al dan niet aan de zonzijde worden geplaatst. Daarnaast worden de ORAC’s twee keer per jaar van binnen en buiten grondig gereinigd.

Over de eventuele hinder als gevolg van afval dat naast de ORAC’s wordt geplaatst, heeft het college opgemerkt dat de ORAC’s twee keer per week worden geleegd en dat handhavend wordt opgetreden tegen bewoners die de ORAC’s niet juist gebruiken. Indien er vuil rondom een ORAC wordt aangetroffen, kan hier een melding van worden gemaakt. Op basis van een dergelijke melding worden losse huisvuilzakken meegenomen ter controle. Indien duidelijk is van wie de zak afkomstig is, wordt tegen de overtreder handhavend opgetreden.

6.2. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om aan de juistheid van deze toelichting van het college te twijfelen. Gelet op deze toelichting is niet aannemelijk dat zich onaanvaardbare hinder zal voordoen. Hetgeen [appellant] en anderen hebben aangevoerd over stankhinder en hinder van huisvuil dat naast de ORAC’s wordt geplaatst, biedt derhalve geen grond voor het oordeel dat het college niet in redelijkheid de locatie 46-[...] heeft kunnen aanwijzen voor het plaatsen van ORAC’s.

Het betoog faalt.

7. [appellant] en anderen betogen verder dat bij het legen van de ORAC’s door de leegwagen ernstige verkeershinder zal ontstaan in de Borneostraat. Deze straat is een tweerichtingsstraat en nu al te smal om tegenliggend verkeer te laten passeren. Het legen van de ORAC’s door een leegwagen zal de verkeersdoorstroming nog extra belemmeren, aldus [appellant] en anderen.

7.1. Het college heeft ter zitting toegelicht dat de locatie 46-18B is beoordeeld op de bereikbaarheid en dat er geen problemen met het legen van de ORAC’s zijn te verwachten. Gelet op deze toelichting en in aanmerking genomen dat [appellant] en anderen geen concrete gegevens hebben overgelegd ter staving van hun betoog, ziet de voorzieningenrechter geen grond voor het oordeel dat het legen door de leegwagen tot zodanige negatieve gevolgen voor het verkeer leidt, dat het college niet in redelijkheid deze locatie heeft kunnen aanwijzen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat het legen van de ORAC’s slechts twee keer per week plaatsvindt en niet meer dan vijf tot tien minuten duurt.

Het betoog faalt.

8. [appellant] en anderen betogen verder dat er alternatieve locaties aanwezig zijn voor het plaatsen van de ORAC’s, die geschikter zijn dan de locatie 46-[…]. Zij verwijzen in dat verband naar twee locaties in de Riouwstraat, te weten om de hoek van de woningen aan de [locaties], waar blinde muren zijn. Voorts verwijzen zij naar een locatie in de Billitonstraat, te weten naast een zijmuur van de woning aan de [locatie], die bij een bedrijfsruimte behoort. Verder verwijzen zij naar een locatie in de Celebesstraat, te weten om de hoek van de woningen aan de Borneostaat […] waar de zijmuren van deze woningen zich bevinden. Verder verwijzen zij naar de overzijde van deze straat waar een bedrijfspand staat.

8.1. Het college heeft toegelicht dat de twee locaties in de Riouwstraat een verslechtering van het plaatsingsplan betekenen, omdat de bewoners uit de Celebesstraat, Billitonstraat en Borneostraat in dat geval aanmerkelijk langere loopafstanden moeten afleggen om hun huisvuil te kunnen aanbieden. Dat volgens [appellant] en anderen bewoners van de meest veraf gelegen woningen in de Celebesstraat hun afval in de dichterbij gelegen ORAC’s bij de Alexanderflats kunnen plaatsen, laat volgens het college onverlet dat de keuze voor dit alternatief leidt tot grotere loopafstanden voor de bewoners van voormelde straten. Bovendien komt volgens het college de plaatsing van de ORAC’s op deze locaties de spreiding van ORAC’s in de wijk niet ten goede.

Omdat in het plaatsingsplan geen onderscheid wordt gemaakt tussen een bedrijfsruimte en een woonruimte, is ook de aangedragen locatie aan de Billitonstraat niet geschikter, aldus het college. Bovendien is daar volgens het college te weinig ruimte aanwezig.

De locatie in de Celebesstraat om de hoek van de woningen aan de Borneostaat […] is niet geschikt omdat daar hoogspanningskabels liggen. De overzijde ter hoogte van het bedrijfspand is evenmin geschikt omdat daar een gasleiding ligt, aldus het college.

Het college heeft toegelicht dat op deze locatie de afstand tot de gasleiding 0,46 m is, terwijl die afstand op de locatie 46-[…] 1,36 m is en dat dit verschil relevant is omdat bij een afstand van 1 m à 1,5 m gasleidingen niet hoeven te worden omgelegd.

8.2. De voorzieningenrechter ziet geen aanknopingspunten om aan de juistheid van de toelichting van het college te twijfelen. De voorzieningenrechter concludeert op grond van die toelichting dat, voor zover plaatsing van ORAC’s op de door [appellant] en anderen aangevoerde alternatieve locaties mogelijk zou zijn, niet aannemelijk is gemaakt dat die locaties zodanig geschikter zijn dat het college daarom in redelijkheid voor aanwijzing van een van die locaties had moeten kiezen.

Het betoog faalt.

9. Het beroep is ongegrond.

10. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

11. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep ongegrond;

II. wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. C.J. Borman, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. J.A.A. van Roessel, griffier.

w.g. Borman w.g. Van Roessel
voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 april 2017

457-757.