Gaswinning in Groningen


De NAM wint sinds 1963 gas uit het Groningenveld. De laatste jaren wordt de omvang van de gaswinning teruggebracht.

Zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als de Afdeling advisering hebben zich de afgelopen jaren, ieder vanuit hun eigen taak, een aantal keer gebogen over de gaswinning in Groningen.

Aardgas - NAM leidingen

Gaswinning 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak  behandelt op dit moment een nieuwe zaak over de Groningse gaswinning. Deze zaak met zaaknummer 201810054/1 gaat over het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat waarbij de gaswinning in Groningen is vastgesteld op 19,4 miljard Nm3 gas per jaar in een qua temperatuur gemiddeld jaar. Tegen dit nieuwe besluit zijn 26 beroepen ingediend.

Uitspraak gaswinning half juli 2019

Op woensdag 17 en donderdag 18 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepen op een rechtszitting behandeld. De uitspraak wordt half juli verwacht.

Voorlopige uitspraak 31 januari 2019

In een voorlopige uitspraak van 31 januari 2019 is geoordeeld dat in afwachting van de definitieve uitspraak de gaswinning in Groningen voorlopig niet verder beperkt hoeft te worden.

Bestuursrechtspraak

Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over de gaswinning in Groningen buigt.

Uitspraak 15 november 2017

In november 2015 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak een eerder besluit van de minister van Economische Zaken. Dat besluit maakt het mogelijk om maximaal 21,6 miljard Nm3 Gronings gas te winnen tot september 2021. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had de minister het risico voor de mensen in het aardbevingsgebied niet genoeg betrokken in zijn motivering.

Uitspraak 18 november 2015

Dit was de eerste grote uitspraak over de gaswinning in Groningen. De Afdeling vernietigde een besluit van de minister van Economische Zaken waarin hij de gaswinning had vastgesteld op 33 miljard Nm3 per jaar. In afwachting van een nieuw besluit, stelde de Afdeling bestuursrechtspraak de gaswinning toen voorlopig vast op 27 miljard Nm3 per jaar.

Advisering

De Afdeling advisering bracht de afgelopen jaren enkele adviezen uit over wetsvoorstellen die betrekking hebben op de gaswinning in Groningen.

Advies Instituut Mijnbouwschade Groningen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Mijnbouwwet en draagt afhandeling van schades door de Groningse gaswinning op aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Burgers kunnen volgens dit wetsvoorstel alleen procederen bij de bestuursrechter en niet meer bij de civiele rechter.

Stand van zaken: de Afdeling advisering heeft het advies op 8 mei 2019 vastgesteld. Daarmee is het advies nog niet openbaar. Dat is aan het ministerie van EZK.

Advies over stopzetting Groningse gaswinning

Op 23 mei 2018 adviseerde de Afdeling advisering over een wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken over het zo snel mogelijk stopzetten van de Groningse gaswinning.

Stand van zaken: de wet is aangenomen en gedeeltelijk in werking getreden.

Advies over bewijsvermoeden gaswinning Groningen

Op 22 januari 2016 bracht de Afdeling advisering een advies uit over het wetsvoorstel bewijsvermoeden gaswinning Groningen. Dat wetsvoorstel regelt dat eisers bij schade aan gebouwen die het gevolg zou kunnen zijn van aardbevingen, niet meer hoeven te bewijzen dat die het gevolg is van aardbevingen.

Stand van zaken: de wet is aangenomen maar nog niet van kracht geworden, omdat er nog een wijzigingsvoorstel in behandeling is.