Gaswinning in Groningen


De NAM wint sinds 1963 gas uit het Groningenveld. De laatste jaren wordt de omvang van de gaswinning teruggebracht.

Zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als de Afdeling advisering hebben zich de afgelopen jaren, ieder vanuit hun eigen taak, een aantal keer gebogen over de gaswinning in Groningen.

Aardgas - NAM leidingen

Gaswinning 2019

In 2019 behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak 23 beroepschriften tegen het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Groningen. In dit besluit van november 2018 werd de gaswinning vastgesteld op 19,4 miljard Nm3 gas per jaar in een qua temperatuur gemiddeld jaar. De Afdeling bestuursrechtspraak behandelde de zaak op 17 en 18 april op een rechtszitting. Op 3 juli 2019 is uitspraak gedaan.

Uitspraak 3 juli 2019

Op 3 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat vernietigd. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak moet de minister beter motiveren waarom de gaswinning het gasjaar 2018-2019 niet sneller kan worden afgebouwd naar nul. Omdat de minister het gaswinningsniveau voor het huidige gasjaar 2018-2019 wel juist had vastgesteld, mag de gaswinning voor dit gasjaar volgens planning doorgaan. De uitspraak is vooral van betekenis voor de beoordeling die de minister zal moeten maken voor de gaswinning dit gasjaar.

Bestuursrechtspraak

Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over de gaswinning in Groningen buigt.

Uitspraak 15 november 2017

In november 2015 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak een eerder besluit van de minister van Economische Zaken. Dat besluit maakt het mogelijk om maximaal 21,6 miljard Nm3 Gronings gas te winnen tot september 2021. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had de minister het risico voor de mensen in het aardbevingsgebied niet genoeg betrokken in zijn motivering.

Uitspraak 18 november 2015

Dit was de eerste grote uitspraak over de gaswinning in Groningen. De Afdeling vernietigde een besluit van de minister van Economische Zaken waarin hij de gaswinning had vastgesteld op 33 miljard Nm3 per jaar. In afwachting van een nieuw besluit, stelde de Afdeling bestuursrechtspraak de gaswinning toen voorlopig vast op 27 miljard Nm3 per jaar.

Advisering

De Afdeling advisering bracht de afgelopen jaren enkele adviezen uit over wetsvoorstellen die betrekking hebben op de gaswinning in Groningen.

Advies Instituut Mijnbouwschade Groningen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Mijnbouwwet en draagt afhandeling van schades door de Groningse gaswinning op aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Burgers kunnen volgens dit wetsvoorstel alleen procederen bij de bestuursrechter en niet meer bij de civiele rechter.

Stand van zaken: Op 8 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het wetsvoorstel onder een gewijzigde naam ( Tijdelijke Wet Groningen) bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering over dit wetsvoorstel openbaar geworden.

Advies stopzetting Groningse gaswinning

Op 23 mei 2018 adviseerde de Afdeling advisering over een wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken over het zo snel mogelijk stopzetten van de Groningse gaswinning.

Stand van zaken: de wet is aangenomen en gedeeltelijk in werking getreden.

Advies bewijsvermoeden gaswinning Groningen

Op 22 januari 2016 bracht de Afdeling advisering een advies uit over het wetsvoorstel bewijsvermoeden gaswinning Groningen. Dat wetsvoorstel regelt dat eisers bij schade aan gebouwen die het gevolg zou kunnen zijn van aardbevingen, niet meer hoeven te bewijzen dat die het gevolg is van aardbevingen.

Stand van zaken: de wet is aangenomen maar nog niet van kracht geworden, omdat er nog een wijzigingsvoorstel in behandeling is.