Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994, het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 en het Besluit rechtspositie vrijwillige politie in verband met de aanvullende flexibele uittredingsregeling politie (AFUP) ter vervanging van het functioneel leeftijdsontslag.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994, het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 en het Besluit rechtspositie vrijwillige politie in verband met de aanvullende flexibele uittredingsregeling politie (AFUP) ter vervanging van het functioneel leeftijdsontslag.

Bij Kabinetsmissive van 31 augustus 2000, no.00.004874, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994, het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994 en het Besluit rechtspositie vrijwillige politie in verband met de aanvullende flexibele uittredingsregeling politie (AFUP) ter vervanging van het functioneel leeftijdsontslag.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe op onderdelen uitwerking te geven aan het op 12 maart 1999 gesloten Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie met betrekking tot het per 1 januari 2001 vervangen van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) door een flexibele uittredingsregeling.
De Raad van State kan zich vinden in de strekking van het ontwerpbesluit, maar heeft de volgende opmerkingen.

1. Ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitoefening van de politietaak (en bepaalde ambtenaren aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie) kunnen, nu het FLO is afgeschaft, na het bereiken van de leeftijd van zestig jaar blijven werken.(zie noot 1) Ambtenaren die aanspraak kunnen maken op de "polisvoorwaarden FLO" en die na het bereiken van die leeftijd willen doorwerken moeten, indien zij zijn ingedeeld in een salarisschaal die lager is dan salarisschaal 10, een vragenlijst invullen met betrekking tot hun gezondheidstoestand, aldus de toelichting. Deze vragenlijst wordt door de Arbodienst gebruikt om het bevoegd gezag te adviseren over de vraag of het noodzakelijk is of de ambtenaar een arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet ondergaan alvorens kan worden vastgesteld of betrokkene zijn functie kan blijven uitoefenen na het bereiken van de zestigjarige leeftijd.
In de toelichting wordt niet gemotiveerd waarom uitsluitend ambtenaren tot en met schaal 9 verplicht zullen worden een vragenlijst in te vullen.
In de tweede plaats wordt in de nota van toelichting gemeld dat het "specifieke deel" van de zogenoemde aanvullende flexibele uittredingsregeling politie uitsluitend bestemd is voor politiepersoneel tot en met schaal 11 dat is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.
De Raad adviseert voor beide onderdelen in de nota van toelichting uiteen te zetten waarom hier verschil zal worden gemaakt tussen hoger en lager ingeschaalde ambtenaren.

2. Voor redactionele kanttekeningen verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van StateBijlage bij het advies van de Raad van State van 21 september 2000, no.W04.00.0389/I, met redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging geeft.

- In de artikelen 10, derde lid, 49a, derde lid, 88a, vijfde lid, 88b, eerste lid, onder a, van het Besluit algemene rechtspositie politie en artikel 3a, vierde lid, van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, de daarin vervatte regelgevende bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, overeenkomstig aanwijzing 30, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving formuleren.
- In artikel 88, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie vanwege het alternatieve karakter van de voorwaarden "en" vervangen door: of.
- In de artikelen 88, achtste lid, en 88a, vijfde lid, van dit besluit de daarin genoemde uitkering specificeren.
- In artikel 88a, derde lid, "een of beide van de in het zesde lid genoemde voorwaarden" wijzigen in: een van de voorwaarden genoemd in artikel 87a, tweede lid.Nader rapport (reactie op het advies) van 5 december 2000


1. In de nota van toelichting is aangegeven dat het verschil dat zal worden gemaakt tussen hoger en lager ingeschaalde ambtenaren voortvloeit uit het overleg met de politievakorganisaties.

2. De redactionele kanttekeningen van de Raad zijn grotendeels verwerkt.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nota van toelichting op het punt van de inhoud van de AFUP-garantieregeling extra te verduidelijken.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(1) Toelichting op artikel I, onderdeel I.