Ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende regels ter uitvoering van artikel 24a van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting houdende regels ter uitvoering van artikel 24a van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie).

Bij Kabinetsmissive van 2 november 1999, no.99.005039, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting, houdende regels ter uitvoering van artikel 24a van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie).

Het ontwerp-Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie dient ter uitvoering van artikel 24a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Dit artikel bepaalt dat er een centrale klachtencommissie is voor klachten over gedragingen van vergunninghouders die bemiddelen inzake de opneming van buitenlandse kinderen met het oog op adoptie. Het ontwerpbesluit geeft nadere regels over benoeming, samenstelling en bevoegdheden van de klachtencommissie en over de klachtenprocedure.
Tevens strekt het ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel 24a van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.
De Raad van State stemt in met het ontwerpbesluit maar maakt daarbij enkele opmerkingen.

1. De inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is gekoppeld aar: de inwerkingtreding van artikel 24a van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Beide treden ingevolge artikel 9 van het ontwerpbesluit tegelijkertijd in werking. De Raad adviseert in de aanhef van het ontwerpbesluit op te nemen dat het ontwerpbesluit tevens strekt tot inwerkingtreding van artikel 24a.

2. De toelichting op artikel 6 is een herhaling van het bepaalde in artikel 6 van het ontwerpbesluit. De Raad adviseert hetzij een wezenlijke toelichting op artikel 6 te geven hetzij elke toelichting achterwege te laten.

3. Voor een redactionele kanttekening verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van StateBijlage bij het advies van de Raad van State van 5 januari 2000, no.W03.99.0531/I, met een redactionele kanttekening die de Raad in overweging geeft.

- In de nota van toelichting aangeven dat het ontwerpbesluit ingevolge artikel 24a, tweede lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie aan de beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd en ingaan op eventuele reacties van de Staten-Generaal.Nader rapport (reactie op het advies) van 6 maart 2000


1. Conform het door de Raad onder 1. opgemerkte is in de aanhef van het ontwerpbesluit opgenomen dat het ontwerpbesluit tevens strekt tot inwerkingtreding van artikel 24a van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

2. In overeenstemming met het onder 2. opgemerkte is de toelichting op artikel 6 van het ontwerpbesluit achterwege gelaten.

3. De redactionele kanttekening is in acht genomen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 3 aan te vullen met een tweede lid, waarin wordt bepaald dat er plaatsvervangende leden kunnen worden benoemd. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in artikel 9 de datum van inwerkingtreding te bepalen op 1 april 2000.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig het ontwerp te besluiten.De Staatssecretaris van Justitie