Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Bij Kabinetsmissive van 26 september 2000, no.00.005332, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te wijzigen. Het betreft de indexering van de tarieven aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (1,75%) en enkele technische aanpassingen, mede als gevolg van wijzigingen van de verkeersregelgeving. De Raad van State onderschrijft de strekking van het ontwerpbesluit, maar maakt enkele opmerkingen in verband waarmee aanpassing van het ontwerpbesluit wenselijk is.

1. De toelichting gaat slechts in op de belangrijkste van de technische wijzigingen. Zoals de Raad eerder heeft opgemerkt, verdient het aanbeveling om - mede ter voorkoming van fouten bij de uitvoering van de wet - alle technische wijzigingen alsnog van een - beknopte - toelichting te voorzien. (zie noot 1) De Raad adviseert de toelichting dienovereenkomstig aan te vullen.

2. De toelichting bij feitomschrijving K060 van de Bijlage sluit niet aan bij de feitomschrijving zelf. De Raad adviseert de feitomschrijving en de toelichting met elkaar in overeenstemming te brengen.

3. De wijziging in feitomschrijving R436 is overbodig, daar deze reeds is ingevoerd bij besluit van 23 december 1999, Stb.2000, 10. De Raad adviseert de wijziging achterwege te laten.

4. Inmiddels is aan de Raad bij brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 oktober 2000 voorgelegd een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een aantal technische wijzigingen. De Raad neemt aan dat deze technische wijzigingen op hun beurt weer moeten leiden tot wijziging van de onderhavige Bijlage. Het college adviseert laatstbedoelde wijzigingen, zo enigszins mogelijk, nog mee te nemen in het onderhavige ontwerpbesluit.

De Raad van State geeft U in overweging in dezen een besluit te nemen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van StateNader rapport (reactie op het advies) van 1 december 2000


1. Wij onderschrijven met de Raad, dat gewaarborgd moet zijn, dat fouten bij de uitvoering moeten worden voorkomen. Dat is naar onze mening voldoende gewaarborgd, doordat de bijlage breed zal worden verspreid in de vorm van het zogenaamde feitenboekje. Dit feitenboekje wordt verspreid onder de bevoegde ambtenaren.
Ook merken wij op, dat de toelichting ten onrechte de suggestie wekte als zouden er andere, inhoudelijke wijzigingen zijn verwerkt, die niet worden toegelicht. Bedoeld was slechts aan te geven, dat zeer ondergeschikte redactionele verbeteringen niet afzonderlijk werden toegelicht. De toelichting is aangepast; Wij menen; dat daarmee voldoende tegemoet gekomen wordt aan het advies van de Raad.

2. De toelichting is aangepast. Mede naar aanleiding van het advies van Raad is de feitomschrijving K060 gewijzigd. Omwille van de automatiseringstechnische redenen, is de volgorde van de onderdelen c en d omgedraaid. De kans op fouten in het geautomatiseerde systeem blijkt groot te zijn, indien aan een bestaande feitcode een nieuwe inhoud wordt gegeven.

3. Dit advies van de Raad is gevolgd. De toelichting is vervallen.

4. Met het oog op de beoogde inwerkingtreding van het (ontwerp-)besluit op 1 januari 2001, is thans afgezien van het verwerken van genoemde wijziging van het Voertuigreglement. De uit die betreffende wijziging voortvloeiende wijzigingen voor de onderhavige bijlage, zullen worden doorgevoerd bij de eerstvolgende wijziging van de bijlage.

5. Los van het advies van de Raad is de aanhef van de feitcodes P 180q en P 250a in overeenstemming gebracht met de tekst van het Voertuigreglement.

Ik moge U hierbij, mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Justitie(1) Advies van 15 december 1992, bijlage bij de Staatscourant van 9 maart 1993, nr.47.