Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter verhoging van de strafmaat bij structurele vormen van discriminatie.


Volledige tekst

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter verhoging van de strafmaat bij structurele vormen van discriminatie.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.


Nader rapport (reactie op het advies) van 30 mei 2001

De Raad van State kan zich met het ontwerp verenigen.

In de memorie van toelichting bij bovengenoemd wetsvoorstel (aan het slot van paragraaf 3) heb ik aangekondigd voornemens te zijn om in nader overleg met het OM te onderzoeken of – en zo ja in hoeverre – voldoende dwangmiddelen ontbreken om discriminatie adequaat op te sporen. In vervolg daarop heeft het OM mij desgevraagd informatie aangeleverd ter nadere toelichting op zijn wens om in dit wetsvoorstel het gebruik van extra dwangmiddelen mogelijk te maken. Deze informatie heeft mij aanleiding gegeven om het voorstel van wet te wijzigen door daarin de toepasbaarheid van bepaalde dwangmiddelen mogelijk te maken. Dit voorstel is in de memorie van toelichting nader toegelicht.

Ik moge u hierbij verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Justitie