Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wégen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 20 december 2023, no.2023003019, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdiensten en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52), met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het voorstel van wet en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 1 maart 2024

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om in de memorie van toelichting enkele redactionele wijzigingen aan te brengen. Verder is ter verduidelijking de overstap van het Eurovignet op de vrachtwagenheffing nog explicieter in de tekst opgenomen in onderdeel I (Algemeen), inclusief de wijze van informering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast zijn het aantal motorrijtuigengroepen en de uiterste implementatiedatum van de wetgeving gecorrigeerd.

Ik verzoek U, mede namens de Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Buitenlandse Zaken