Uitvoeringswet verordening cryptoactiva.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 december 2023, no.2023002840, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva), met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 21 maart 2024

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele wijzigingen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan te brengen. De belangrijkste aanpassing is dat een aantal bepalingen uit de Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten onder de reikwijdte van de Wet op de economische delicten is gebracht (zie artikel II van het wetsvoorstel). Door deze aanpassing geldt voor een aantal kernbepalingen uit de verordening dat deze zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk gehandhaafd kunnen worden. Ook is er voor de volledigheid een toezichtsbevoegdheid aan het voorgestelde artikel 1:77n van de Wet op het financieel toezicht toegevoegd (artikel 177n, onderdeel t). Daarnaast is de memorie van toelichting aangevuld ten aanzien van de verwachte toezichtkosten die dit wetsvoorstel met zich mee zal brengen. Tot slot is de implementatietabel verduidelijkt.

Ik verzoek U het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Financiën