Wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 13 november 2023, no.2023002627, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamwijziging in verband met inwerkingtreding van de Wet gecombineerde geslachtsnaam, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.


De vice-president van de Raad van State