Wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 13 november 2023, no.2023002627, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamwijziging in verband met inwerkingtreding van de Wet gecombineerde geslachtsnaam, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 20 maart 2024

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Het is om uitvoeringstechnische redenen niet mogelijk gebleken dit besluit in werking te laten treden gelijktijdig met de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam. In het besluit en de toelichting is neergelegd dat het besluit in werking treedt op 1 oktober 2024. Als gevolg hiervan hebben meerderjarigen die de naamskeuze van hun ouders wilden herzien en in de periode van 1 januari 2024 (datum inwerkingtreding Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam) tot 1 oktober 2024 (datum inwerkingtreding van dit besluit) 21 jaar zijn geworden, niet kunnen kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam. Teneinde hen die mogelijkheid alsnog te bieden, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een overgangsbepaling op te nemen waardoor deze groep gedurende negen maanden na inwerkingtreding van dit besluit kan kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Rechtsbescherming