Wijziging van het Besluit radioapparaten 2016 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2380.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 8 november 2023, no.2023002579, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit radioapparaten 2016 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2380 en de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/320, (EU) 2022/30 en (EU) 2023/X, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 11 januari 2024

Het ontwerpbesluit geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een enkele beperkte wijzigingen door te voeren.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit radioapparaten (artikel I, onderdeel A van het wijzingsbesluit) is de overgangsperiode om de voldoen aan de verplichting uit artikel 3, vierde lid, van de Radioapparatenrichtlijn expliciet opgenomen. Het besluit bepaalt nu dat deze verplichting pas ingaat op de voor die gespecificeerde categorie of klasse radioapparaten bepaalde datum. Het artikelsgewijze deel in de nota van toelichting is op dit punt aangepast.

Daarnaast wordt nu correct verwezen naar een gedelegeerde verordening. Op het moment van de adviesaanvraag was de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2023/2444 van de Commissie van 20 juli 2023 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/30 wat de datum van toepassing van de essentiële eisen voor radioapparatuur betreft, en tot rectificatie van die verordening (hierna: Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2444) nog niet gepubliceerd. In afwachting hiervan werd deze gedelegeerde verordening daarom aangehaald als ‘Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/X’.

Nu de Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2444 in het publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd (PbEU L.27.10.2023), kan op de juiste manier in (de titel en aanhef van) het besluit en de nota van toelichting worden verwezen naar die gedelegeerde verordening.

Voorts is de inwerkingtredingsbepaling aangepast. Er is een voorziening getroffen voor het geval de publicatie na 27 december 2023 plaats vindt.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat