Wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2024 vanwege de jaarlijkse indexering.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 3 november 2023, no.2023002567, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2024 vanwege de jaarlijkse indexering, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft geen opmerkingen over de ontwerp-algemene maatregel van rijksbestuur en adviseert het besluit te nemen.


De vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk