Verzamelbesluit rechtspositie politie 2023.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 6 oktober 2023, no.2023002308, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en Besluit bezoldiging politie en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van afspraken uit de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector politie 2022-2024 alsmede enkele technische wijzigingen (Verzamelbesluit rechtspositie politie 2023), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 10 januari 2024

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Omdat inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur evenwel wordt voorzien na 1 januari 2024, is er voor gekozen om de onderdelen van het ontwerp die op 1 januari in werking zouden treden, terugwerkende kracht tot en met deze datum te verlenen. Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. De algemene inwerkingtreding van het besluit was al voorzien met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Ik moge U hierbij het (gewijzigde) ontwerpbesluit en de nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Justitie en Veiligheid