Vaststelling van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 5 september 2023, no.2023001860, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 18 september 2023

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal aanpassingen aan te brengen.

De aanpassingen betreffen:

- de bijstelling van de cijfers voor de accres tranche 2023 op basis van de actuele stand van de rijksuitgaven conform de Miljoenennota 2024;
- de verwerking van de actuele cijfers voor de accres tranche 2024 op basis van de actuele stand van de rijksuitgaven conform de Miljoenennota 2024; en
- de verwerking van de voorlopige ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) voor 2023.

De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Hoofdstuk 51:

Het totaal van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor 2024 komt daarmee op € 3.340.648.000 (was € 3.009.009.000).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Staatssecretaris van Financiën