Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024.


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 4 september 2023, no.2023001857, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister voor Buitenlandse Zaken, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer de Staten-Generaal in te dienen.

De vice-president van de Raad van State

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no. W02.23.00240/II.

-  De wettekst in overeenstemming brengen met de Aanwijzingen voor de  regelgeving en met de vereisten ingevolge de Comptabiliteitswet 2016,  alsmede de wettekst en de artikelsgewijze toelichting met elkaar in  overeenstemming brengen.